ОПШТИНА КУЧЕВО Ул. Светог Саве бр. 76 12240 Кучево централа: 012/852-141, 012/852-142


 

У П У Т С Т В О

[Објавио: Општина Кучево (administrator) 31.07.2019]

[ ВЕСТИ ] >>

 

Република Србија

Општинска управа Кучево

Одељење за буџет и финансије

Број.IV-03-401-15/2019

Датум 31.07.2019. године

К у ч е в о

 

 

 

У П У Т С Т В О

ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КУЧЕВО 
ЗА 2020. ГОДИНУ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кучево, јул 2019. године


 

На основу члана 31. и члана 40. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр, 108/2013, 142/2014, 103/2015,99/16,113/2017), и Фискалне стратегије за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину, Одељење за буџет и финансије Општинске управе Кучево  доноси:

 

УПУТСТВО

ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КУЧЕВО  ЗА 2020. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2021. И 2022. ГОДИНУ

I ПРАВНИ ОСНОВ

 

Поступак припреме и доношења буџета локалне власти уређен је Законом о буџетском систему. Рокови за доношење Фискалне стратегије и достављање Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти, уређени су чланом 31. Закона о буџетском систему, односно буџетским календаром.

На основу члана 31. Закона, министар финансија доставља Упутство за припрему Oдлуке о буџету локалне власти и Фискалну стратегију  до 5. јула. У складу са чланом  40. и 41. Закона о буџетском систему, локални орган управе надлежан за финансије издаје Упутство за припрему буџета  општине и доставља га буџетским корисницима до 1. августа.

Чланом 41. Закона о буџетском систему дефинисано је да су  корисници средстава буџета локалне власти обавезни да припреме предлог финансијског плана на основу смерница које се односе на буџет локалне власти.

У складу са чланом 112. Закона, све локалне самоуправе и корисници буџетских средстава су у обавези да своје финансијске планове планирају у складу са програмском методологијом. Упутство за припрему програмског буџета је доступно на сајту Министарства финансија www.mfin.gov.rs.

             Упутство које вам достављамо, садржи основне економске претпоставке, смернице и параметре на основу којих израђујете Предлог финансијског плана за 2020. годину и наредне две фискалне године. У погледу садржине предлога финансијског плана  корисника средстава буџета сходно се примењују одредбе члана 37.  Закона o буџетском систему.

 

              Упутство за припрему буџета општине Кучево за 2020. годину садржи:

1.      основне економске претпоставке и смернице за припрему нацрта буџета општине

2.      опис планиране политике локалне власти

3.      процене прихода и примања и расхода и издатака буџета општине за буџетску и наредне две године

4.      обим средстава који може да садржи предлог финансијског плана корисника

5.      смернице за припрему средњорочних планова за  буџетске кориснике

6.      поступак и динамику припреме буџета општине

7.      начин на који ће се у образложењу исказати родна анализа буџета

8.      начин на који ће се исказати програмске информације.

 

 

I ОСНОВНЕ ЕКОНОМСКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ И СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМУ НАЦРТА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

 

            Министарство финансија је доставило своје Упутство за припрему буџета локалне власти за 2020. године .Основне смернице у овом Упутству дају се   у складу са тим Упутством и Фискалном стратегијом  за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину.

 

             Орјентација фискалне политике  у наредном средњорочном периоду је одржање ниског дефицита, даље смањење јавног дуга али и коришћење фискалног простора у циљу подршке привредном расту.Напуштају се кризне мере из периода фискалне консолидације тј. укида се Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Службени гласник РС, 116/14) .

     Макроекономским пројекцијама за период од 2020. до 2022. године предвиђена је кумулативна стопа реалног раста БДП од 12,5% заснована пре свега на повећању домаће тражње. Овај извор раста је детерминисан како истрајним растом инвестиција, тако и растом личне потрошње услед повећања животног стандарда становништва.

 

 Основне макроекономске претпоставке за период 2019-2022. године су :

 

 

Пројекција

 

 

2019

2020

2021

2022

Реални раст БДП,

3,5

4,0

4,0

4,0

Инфлација, просек периода, у %

2,2

1,9

2,4

2,8

 

II ОПИС ПЛАНИРАНЕ ПОЛИТИКЕ ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ

 

      Пројектована макроекономска политика из Упутства Министарства финансија представља полазну основу у планирању буџета општине за 2020.г. У периоду од 2020. до 2022. године општина Кучево ће обављати изворне, поверене и пренесене надлежности у складу са Уставом и Законом о локалној самоуправи, као и другим законским и подзаконским актима којим се регулише ова област. Поред вршења законом обавезујућих активности, општина ће радити у складу са приоритетима, стратешким циљевима и програмима дефинисаним Локалном стратегијом одрживог развоја општине Кучево.     

      Сходно наведеном, активности у 2020. и наредне две фискалне године биће усмерене на следеће послове:

-   урбанизам и просторно планирање,

-   одржавање и ширење комуналних услуга (водоснабдевање, прикупљање и одношење смећа, управљање отпадним водама,  јавна хигијена, уређење и одржавање зеленила, јавна расвета, саобраћајна инфраструктура и остале комуналне услуге),

-   вођење економске и развојне политике,

-   пољопривреда и рурални развој,

-   заштита животне средине,

-   обезбеђивање услова за рад локалних установа у култури,

-   организација културних и спортских активности и манифестација,

-   опорезивање, финансијско управљање и буџетирање,

-   унапређење туристичких потенцијала

-   поб
[ВРАТИ СЕ НАЗАД КЛИКОМ ОВДЕ]

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ КУЧЕВО
ДР ИВАН РАЈИЧИЋ (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni