ВЕСТИ

 

ПОНОВНИ ЈАВНИ УВИД

[Објавио: Општина Кучево, веб-администратор (Д), 14.12.2022. године]

[ ВЕСТИ ] >>

ОПШТИНА КУЧЕВО
ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
УРБАНИЗАМ И ПРИВРЕДУ

 

            У складу са чланом 50. и 51.б Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и члана 55-68. и 73. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/19)

 

Оглашава

 

ПОНОВНИ ЈАВНИ УВИД У ДЕО НАЦРТА ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ КУЧЕВО

 

ПОНОВНИ ЈАВНИ УВИД у делове Нацрта друге измене и допуне Просторног плана јединице локалне самоуправе Кучево, и то у уређајне основе села Кучајна, Дубока, Мишљеновац, Нересница, Раденка, и рефералне карте које прате одговарајуће измене, одржаће се у трајању од 15 дана, од 14.12.2022. године до 28.12.2022. године у просторијама Општинске управе Општине Кучево, Светог Саве 76, канцеларија број 10, сваког радног дана у времену од 09.00 до 14.00 часова и на званичној интернет адреси Општине Кучево (www.kucevo.rs).

Правна и физичка лица примедбе на Нацрт друге измене и допуне Просторног плана јединице локалне самоуправе Кучево могу доставити искључиво у писаној форми у току трајања јавног увида, на писарници Општинске управе Кучево.

Јавна седница Комисије за планове Општине Кучево на којој ће бити разматране достављене примедбе током поновљеног јавног увида биће одржана по завршетку јавног увида, дана 30.12.2022. године, са почетком у 11.00 часова у скупштинској (свечаној) сали Скупштине општине Кучево, соба број 26, на првом спрату.

 

Документација

Графика ПЈУ

Текст ПЈУ


[ВРАТИ СЕ НАЗАД КЛИКОМ ОВДЕ]
       


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni