ОБАВЕШТЕЊА

ОБАВЕШТЕЊЕ (јул 2021)

[Објавио: Општина Кучево, веб-администратор (Д), 14.09.2023. године]

Документа и обавештења >>

Обавештавате се да је носилац пројекта „GANGYAN COO“ ДОО СМЕДЕРЕВО поднео Министарству животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака на површинском копу Каона са годишњим капацитетом 1.000.000 тона на катастарским парцелама бр. 1539 КО Каона и 1532/1 КО Кучево.

Јавна расправа и презентација предметне Студије ће се одржати дана 30.07.2021. године у 12 часова у просторијама јединице локалне самоуправе Кучево.

Увид у поднети Захтев, односно у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, можете извршити сваког радног дана у варемену од 7 до 15 часова у Општинској управи Кучево – Одељење за урбанизам, као и на службеном сајту Општине Кучево.

ПРИЛОЗИ:

Студија о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака на површинском копу Каона ("GANGYAN COO", јул 2021)


[ВРАТИ СЕ НАЗАД КЛИКОМ ОВДЕ]

ЛОКАЛНИ РЕГИСТАР ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЧА

На основу члана 75, става 4 Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС" бр.72/09) и Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра загађивања, као и методологије за врсте, начине и рокове прикупљања података, надлежни орган јединице локалне самоуправе води Локални регистар извора загађивача.

Регистар садржи податке које достављају привредна друштва и друга правна лица и предузетници која представљају изворе загађивања и испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитата у одговарајућим привредним делатностима, што је дато у Прилогу 1 Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за Локални регистар извора загађења.

За потребе регистра, прикупљају се следећи подаци:

1. Загађујуће материје које се емитују у животну средину, а које су дате у Прилогу 2  Списак загађујућих материја

2. Загађујуће материје које се емитују у ваздух, дате су у Прилогу 3 Списак загађујућих материја које се емитују у ваздух у зависности од делатности

3. Загађујуће материје које се емитују у воду, дате су у Прилогу 4 Списак загађујућих материја које се емитују у воде у зависности од делатности 

Подаци за Локални регистар извора загађења се достављају попуњавањем образаца у складу са приложеним упутством, а до 31. марта текуће године за прошлу годину, на следећи начин:

1. Један комплет образаца у штампаној форми, укоричен у јединствен документ, прописно потписан и оверен од стране одговорног лица, доставити на адресу: Општинска управа Кучево, Одељење за привреду и имовинско правне послове, Улица Светог Саве бр. 76, 12240 Кучево;

2. Један комплет образаца на имејл адресу sokucevo@kucevo.rs

Упутство за попуњавање образаца:

1. Образац 1 Општи подаци о извору загађивања

2. Образац 2 Емисије у ваздуху (ГОДИШЊИ БИЛАНС ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА)

3. Образац 3 Емисије у воде

4. Образац 4 Емисије у тло (земљиште)

5. Образац 5 Управљање отпадом


СВИ ПРИЛОЗИ:

Предлог за фонд 2019.
downloads: 380 | type: docx | size: 20 kB
Извештај о раду Комисије - 2018.
downloads: 375 | type: docx | size: 17 kB
Мониторинг стања комуналне буке
downloads: 630 | type: pdf | size: 1 MB
Упутство за попуњавање образаца
downloads: 988 | type: pdf | size: 3 MB
Прилог 4
downloads: 1006 | type: pdf | size: 103 kB
Прилог 3
downloads: 1046 | type: pdf | size: 132 kB
Прилог 2
downloads: 957 | type: pdf | size: 58 kB
Прилог 1
downloads: 970 | type: pdf | size: 148 kB
Образац 5
downloads: 984 | type: xls | size: 57 kB
Образац 4
downloads: 943 | type: xls | size: 55 kB
Образац 3
downloads: 927 | type: xls | size: 99 kB
Образац 2
downloads: 1005 | type: xls | size: 82 kB
Образац 1
downloads: 1003 | type: xls | size: 102 kB

 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni