ОБАВЕШТЕЊА

ОБАВЕШТЕЊЕ (13.09.2023):

[Објавио: Општина Кучево, веб-администратор (Д), 14.09.2023. године]

Документа и обавештења >>

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА КУЧЕВО

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

На основу члана 10. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“, бр. 135/04 и 36/09), Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду Општинске управе Кучево објављује следеће ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта „Постројење за пречишћавање отпадних вода, на КП бр. 3346/1, 3380, 3345, 8237 и 3052 КО Раброво, општина Кучево.

Носилац пројекта Општинска управа Општине Кучево, Улица Светог Саве бр. 76, 12240 Кучево, обратио се захтевом бр. 38-19/2023-03 од 08.09.2023. године, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину горе наведеног Пројекта.

Увид у предметни захтев може се извршити у просторијама Одељења за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду у згради Општине Кучево, Улица Светог Саве бр. 76 у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења радним данима од 08.00 до 15.00 часова.

За време трајања јавног увида представници заинтересоване јавности, органа и организација могу поднети примедбе и мишљења на горе наведени захтев у писаном облику.

Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду ОУ Кучево.

ПРИЛОЗИ:

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за постројење за пречишћавање отп. вода у Раброву, општина Кучево (ДОПИС)


[ВРАТИ СЕ НАЗАД КЛИКОМ ОВДЕ]

ЛОКАЛНИ РЕГИСТАР ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЧА

На основу члана 75, става 4 Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС" бр.72/09) и Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра загађивања, као и методологије за врсте, начине и рокове прикупљања података, надлежни орган јединице локалне самоуправе води Локални регистар извора загађивача.

Регистар садржи податке које достављају привредна друштва и друга правна лица и предузетници која представљају изворе загађивања и испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитата у одговарајућим привредним делатностима, што је дато у Прилогу 1 Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за Локални регистар извора загађења.

За потребе регистра, прикупљају се следећи подаци:

1. Загађујуће материје које се емитују у животну средину, а које су дате у Прилогу 2  Списак загађујућих материја

2. Загађујуће материје које се емитују у ваздух, дате су у Прилогу 3 Списак загађујућих материја које се емитују у ваздух у зависности од делатности

3. Загађујуће материје које се емитују у воду, дате су у Прилогу 4 Списак загађујућих материја које се емитују у воде у зависности од делатности 

Подаци за Локални регистар извора загађења се достављају попуњавањем образаца у складу са приложеним упутством, а до 31. марта текуће године за прошлу годину, на следећи начин:

1. Један комплет образаца у штампаној форми, укоричен у јединствен документ, прописно потписан и оверен од стране одговорног лица, доставити на адресу: Општинска управа Кучево, Одељење за привреду и имовинско правне послове, Улица Светог Саве бр. 76, 12240 Кучево;

2. Један комплет образаца на имејл адресу sokucevo@kucevo.rs

Упутство за попуњавање образаца:

1. Образац 1 Општи подаци о извору загађивања

2. Образац 2 Емисије у ваздуху (ГОДИШЊИ БИЛАНС ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА)

3. Образац 3 Емисије у воде

4. Образац 4 Емисије у тло (земљиште)

5. Образац 5 Управљање отпадом


СВИ ПРИЛОЗИ:

Предлог за фонд 2019.
downloads: 387 | type: docx | size: 20 kB
Извештај о раду Комисије - 2018.
downloads: 383 | type: docx | size: 17 kB
Мониторинг стања комуналне буке
downloads: 638 | type: pdf | size: 1 MB
Упутство за попуњавање образаца
downloads: 996 | type: pdf | size: 3 MB
Прилог 4
downloads: 1015 | type: pdf | size: 103 kB
Прилог 3
downloads: 1056 | type: pdf | size: 132 kB
Прилог 2
downloads: 965 | type: pdf | size: 58 kB
Прилог 1
downloads: 980 | type: pdf | size: 148 kB
Образац 5
downloads: 994 | type: xls | size: 57 kB
Образац 4
downloads: 951 | type: xls | size: 55 kB
Образац 3
downloads: 936 | type: xls | size: 99 kB
Образац 2
downloads: 1014 | type: xls | size: 82 kB
Образац 1
downloads: 1012 | type: xls | size: 102 kB

 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni