ВЕСТИ


ЈАВНИ КОНКУРС 2023 – УРБАНИЗАМ

[Објавио: Општина Кучево, веб-администратор (Д), 14.12.2023. године]

[ ВЕСТИ ] >>

Општинска управа Кучево Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду решавајући по захтеву Привредног друштваSolar Nel д. о. о. Волуја, на основу члана 53. Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23) и Просторног плана јединице локалне самоуправе Кучево („Службени гласник Општине Кучево“, бр. 4/11, 15/17 и 15/23), члана 91. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања  („Службени гласник РС”, бр. 32/2019), оглашaва:  

 

ЈАВНИ  ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА са урбанистичко-архитектонском разрадом локације фотонапонске електране „Solarnel 1“ на катастарским парцелама број 3234/1, 3235/1, 3250/1, 3248/1, 3248/2, 3254/2, 3247/1, 3246/1 и 8981 КО Волуја

 

Урбанистички пројекат УП-05/2023 од децембра 2023. године, који се односи на урбанистичко-архитектонску разраду локације фотонапонске електране „Solarnel 1“, на катастарским парцелама број 3234/1, 3235/1, 3250/1, 3248/1, 3248/2, 3254/2, 3247/1, 3246/1 и 8981 КО Волуја, израђен је од стране правног лица RDF Project“ са седиштем у Кикинди, Улица Генерала Драпшина бр. 184, одговорни урбаниста је Наташа Коврлија маст. инж. арх.

Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта поднело је привредно друштво „Solar Nel д. о. о. Волуја са седиштем у Волуји, Улица Кнеза Михајла број 28.

Јавна презентација обавиће се у трајању од 21.12.2023. године до 27.12.2023. године, сваког радног дана у времену од 10.0014.00 часова у Одељењу за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду, а документ ће бити доступан за увид и на званичном сајту: www.kucevo.rs

Позивају се заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у презентовани Урбанистички пројекат и да своје евентуалне примедбе и сугестије доставе искључиво у писаној форми, насловљено „ПРИМЕДБЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УП-05/2023“, лично на писарници Општинске управе или путем поште на адресу: Одељењe за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду, Улица Светог Саве број 76, 12240 Кучево, у току трајања јавне презентације. Усмене примедбе и сугестије се неће евидентирати.

Овлашћено лицe за давање обавештења о Урбанистичком пројекту у временском трајању јавне презентације испред Одељења за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду је: Милица Михајловић, запослена на пословима урбанизма, контакт подаци: 012/852-141, urbanizam@kucevo.rs.

 

ПРИЛОЗИ:

Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонском разрадом локације фотонапонске електране "Solarner 1" у Волуји

Јавни позив за јавну презентацију урб. прој. са урбанистичко-архитектонском разрадом локације фотонапонске електране "Solarner 1" Волуја


[ВРАТИ СЕ НАЗАД КЛИКОМ ОВДЕ]

БРЗИ КОНТАКТ ПОДАЦИ:

Светог Саве 76, 12240 Кучево. Радно време: 07.00-15.00 часовa (пауза: 09.30-10.00)

ОПШТИНСКА УПРАВА: 012/852-141, 012/852-142; nacelnik@kucevo.rs

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ: 012/852-141, 012/852-142; skupstinaivecekucevo@gmail.com

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ: 12/852-141, 012/852-142; skupstinaivecekucevo@gmail.com

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ: 012/852-141, 012/852-142; predsednik@kucevo.rs

Веб-презентација Општине Кучево:  kucevacke.novine@gmail.com
       


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni