ВЕСТИ


ЈАВНИ КОНКУРС 2023 – УРБАНИЗАМ

[Објавио: Општина Кучево, веб-администратор (Д), 13.12.2023. године]

[ ВЕСТИ ] >>

Општинска управа Кучево – Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду решавајући по захтеву МОНАд. о. о. Београд, на основу члана 53. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23) и Просторног плана јединице локалне самоуправе Кучево („Службени гласник Општине Кучево“, бр.4/11, 15/17 и 15/23), члана 91. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања  („Службени гласник РС”, бр. 32/2019), оглашaва:  

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА са урбанистичко-архитектонском разрадом локације објеката за производњу електричне енергијесоларних електрана „Кучево 1“ и „Кучево 2“ у КО Нересница (општина Кучево) (КП бр. 513, 514, 515, 516, 517, 518, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 2553, 2554, 2555/1, 2555/2, 2555/3, 2556 и 2557, све у КО Нересница)

 

Урбанистички пројекат који се односи на урбанистичко-архитектонску разраду локације објеката за производњу електричне енергијесоларних електрана „Кучево 1“ и „Кучево 2“ у КО Нересница (општина Кучево) на КП. бр. 513, 514, 515, 516, 517, 518, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 2553, 2554, 2555/1, 2555/2, 2555/3, 2556 и 2557, све у КО Нересница, израђен је од стране „АРХИПЛАН ДОО за планирање и консталтинг, са седиштем у Аранђеловцу, Улица Кнеза Михаила бр. 66, одговорни урбаниста је Јелена Милићевић дипл. инж. арх.

Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта поднео је инвеститор МОНА д. о. о. Београд са седиштем у Београду, Улица Цара Уроша број 62-64.

Јавна презентација обавиће се у трајању од 19.12.2023. године до 26.12.2023. године, сваког радног дана у времену од 07.00-15.00 часова у Одељењу за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду, а документ ће бити доступан за увид и на званичном сајту: www.kucevo.rs

Позивају се заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у презентовани Урбанистички пројекат и да своје евентуалне примедбе и сугестије доставе искључиво у писаној форми, лично на писарници Општинске управе или путем поште на адресу: Одељењe за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду, Улица Светог Саве број 76, 12240 Кучево у току трајања јавне презентације. Усмене примедбе и сугестије се неће евидентирати.

Овлашћено лицe за давање обавештења о Урбанистичком пројекту у временском трајању јавне презентације испред Одељења за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду је: Гордана Марић, руководилац одељења, контакт подаци: 012/852-141, 012/852-142 (локал 123).

 

ПРИЛОЗИ:

Јавни позив за јавну презентацију урбанистичког пројекта за производњу ЕЕ - соларна електрана "Кучево 1" и "Кучево 2" у Нересници

Урбанистички пројекат за производњу ЕЕ - соларна електрана "Кучево 1" и "Кучево 2" у Нересници

 


[ВРАТИ СЕ НАЗАД КЛИКОМ ОВДЕ]

БРЗИ КОНТАКТ ПОДАЦИ:

Светог Саве 76, 12240 Кучево. Радно време: 07.00-15.00 часовa (пауза: 09.30-10.00)

ОПШТИНСКА УПРАВА: 012/852-141, 012/852-142; nacelnik@kucevo.rs

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ: 012/852-141, 012/852-142; skupstinaivecekucevo@gmail.com

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ: 12/852-141, 012/852-142; skupstinaivecekucevo@gmail.com

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ: 012/852-141, 012/852-142; predsednik@kucevo.rs

Веб-презентација Општине Кучево:  kucevacke.novine@gmail.com
       


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni