Повереништво за избегла и расељена лица


прилог постављен: 24.10.2019. године (прилог припремио: ДМ); ажуриран: 09.12.2019. године


 

Назив услуга:

 1. Регистрација и издавање легитимације расељеног лица
 2. Издавање дупликата легитимације ресељеног лица
 3. Промена у самој легитимацији расељеног лица
 4. Новорођенчад
 5. Укидање својства избеглог лица
 6. Признавање својства избеглице малолетном детету
 7. Накнадна регистрација
 8. Исправка/измена решења о признавању својства избеглог лица и/или потврде о потврђивању својства избеглог лица
 9. Овера решења комесаријата за избеглице са клаузулом правоснажности
 10. Добијање сагласности за промену боравишта
 11. Добијање потврде да се лице налази / не налази у бази
 12. Добијање потврде да је жалбени поступак у току ради регулисања здравствене заштите
 13. Накнада погребних трошкова

 

Орган задужен за спровођење:

Општинска управа Кучево

Одељење за послове органа општине, општу управу и заједничке послове

 

Опис:

Служба дечије заштите обавља следеће: остваривање права на дечији додатак, остваривање права на родитељски додатак, накнаде зараде за време породиљског одсуства и неге детета, остваривање права по Одлуци Скупштине општине Кучево (регресирање трошкова исхране у основним школама, предшколских установа, домски смештај и превоз) и остваривање права на доношење мишљења интересорне комисије.

 

Где и како остварити ваше право:

Општинска управа Кучево

12240 Кучево

Светог Саве 76

УСЛУЖНИ ЦЕНТАР - Канцеларија број 11

 • 012/852-141 (централа) - локал 109, или
 • директан број (двојник): 012/852-103

 

Потребна документација за остваривање права:

 

1) За регистрацију и издавање легитимације расељеног лица потребно је:

 • потписан захтев странке;
 • лична карта – страна са личним подацима, фотографијом и страна са одјавама и пријавама пребивалишта за пунолетне;
 • извод из матичне књиге рођених (МКР) и лична карта једног родитеља, за малолетне;
 • пријава боравишта;
 • изјава о смештају оверенa у општини или суду, односно уколико странка поседује непокретност и у њој борави приложити доказ о власништву;
 • две фотографије (25х32 цм) за старије од шеснаест година.

 

2) За издавање дупликата легитимације расељеног лица потребно је:

 • потписан захтев странке;
 • лична карта – страна са личним подацима, фотографијом и страна са одјавама и пријавама пребивалишта за пунолетне;
 • извод из матичне књиге рођених (МКР) и лична карта једног родитеља, за малолетне;
 • пријава боравишта;
 • потврда МУП-а о пријави нестанка легитимације расељеног лица, односно признаница Службеног гласника РС о оглашавању неважећом исте;
 • две фотографије (25х32цм) за старије од шеснаест година.

 

3) За промену у самој легитимацији расељеног лица потребно је:

 • потписан захтев странке;
 • лична карта – страна са личним подацима, фотографијом и страна са одјавама и пријавама пребивалишта за пунолетне;
 • извод из матичне књиге рођених (МКР) и лична карта једног родитеља,  за малолетне;
 • пријава боравишта;
 • доказ везан за измену, не старији од шест месеци;
 • две фотографије (25х32цм) за старије од шеснаест година.

 

4) За новорођенчад потребно је:

 • потписан захтев странке;
 • извод из матичне књиге рођених (МКР);
 • пријава боравка;
 • личне карте и легитимације расељеног лица оба родитеља.


5) За укидање својства избеглог лица потребно је:

 • потписан захтев странке;
 • решење о признатом својству избеглог-прогнаног лица;
 • избегличка-прогнаничка легитимација;
 • решење о прихвату у држављанство РС, извод из истог, уверење о држављанству РС.


6) За признавање својства избеглице малолетном детету потребно је:

 • потписан захтев родитеља;
 • нове избегличке легитимације на име родитеља;
 • извод из матичне књиге рођених (МКР) за дете;
 • образац ЗБЕГ 2.

 

7) За накнадну регистрацију потребно је:

 • потписан захтев странке;
 • стара избегличка-прогнаничка легитимација;
 • доказ о спречености одазивању обавезној регистрацији.

 

8) За исправку/измену решења о признавању својства избеглог лица и/или потврде о потврђивању својства избеглог лица потребно је:

 • потписан захтев странке;
 • избегличка-прогнаничка легитимација;
 • решење о признавању својства избеглог/прогнаног лица и/или потврда о потврђивању својства избеглог/прогнаног лица;
 • докази у вези са исправком/изменом (изводи из матичних књига).

 

9) За оверу решења комесаријата за избеглице са клаузулом правоснажности, потребно је:

 • потписан захтев странке;
 • оригинал решење Комесаријата;
 • избегличка/прогнаничка легитимација.

 

10) За добијање сагласности за промену боравишта потребно је:

 • потписан захтев странке;
 • доказ да поседује непокретност у општини где се пресељава, или изјава власника који га прима на смештај, оверена у општини;
 • доказ да је кућа/стан, у који га прима, његово власништво (сагласност издаје поверник за избеглице на основу сагласности повереника из општине у коју се избегло лице пресељава ).

 

11) За добијање потврде да се лице налази / не налази у бази, потребно је:

 • потписан захтев странке;
 • лични документ (избегличка легитимација или лична карта).

 

12) За добијање потврде да је жалбени поступак у току ради регулисања здравствене заштите потребно је:

 • потписан захтев странке;
 • решење о укидању статуса;
 • лични документ (избегличка/прогнаничка легитимација).

 

13) За накнаду погребних трошкова потребно је:

 • потписан захтев странке;
 • извод из матичне књиге умрлих (МКУ);
 • избегличка/прогнаничка легитимација преминулог лица;
 • оригинал рачуни погребног предузећа;
 • легитимације подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства (избегличко/прогнаничке легитимације, лична карта и извод из матичне књиге рођених (МКР) за малолетне чланове породичног домаћинства);
 • доказ о незапослености од Националне службе запошљавања;
 • доказ о висини примања чланова породичног домаћинства.

Накнада за делимично покриће погребних трошкова припада лицу које је сносило трошкове сахране, под условом: да је преминуло лице имало статус избeглог/прогнаног лица и да до момента смрти није имало примања, по било ком основу у РС или земљи порекла, да лице, које остварује право на накнаду за делимично покриће погребних трошкова, нема приходе веће од 2500 динара, по члану породичног домаћинства.


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni