ЖИВОТНА СРЕДИНА


Општинска управа Кучево

Улица Светог Саве 76

12240 Кучево

Број телефона (контакт): 012/852-141 (централа)


Животна средина - контакт особа: 012/852-508 - Миодраг Миладиноћ


ЛОКАЛНИ РЕГИСТАР ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЧА

На основу члана 75, става 4 Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС" бр.72/09) и Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра загађивања, као и методологије за врсте, начине и рокове прикупљања података, надлежни орган јединице локалне самоуправе води Локални регистар извора загађивача.

Регистар садржи податке које достављају привредна друштва и друга правна лица и предузетници која представљају изворе загађивања и испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитата у одговарајућим привредним делатностима, што је дато у Прилогу 1 - Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за Локални регистар извора загађења.

За потребе регистра прикупљају се подаци о:

1. Загађујуће материје које се емитују у животну средину, а које су дате у Прилогу 2 - Списак загађујућих материја

2. Загађујуће материје које се емитују у ваздух, дате су у Прилогу 3 - Списак загађујућих материја које се емитују у ваздух у зависности од делатности

3. Загађујуће материје које се емитују у воду, дате су у Прилогу 4 - Списак загађујућих материја које се емитују у воде у зависности од делатности 


Подаци за Локални регистар извора загађења се достављају попуњавањем образаца у складу са приложеним упутством, а до 31. марта текуће године за прошлу годину, на следећи начин:

1. Један комплет образаца у штампаној форми, укоричен у јединствен документ, прописно потписан и оверен од стране одговорног лица, доставити на адресу: Општинска управа Кучево, Одељење за привреду и имовинско правне послове, Улица Светог Саве бр. 76, 12240 Кучево;

2. Један комплет образаца на имејл адресу sokucevo@kucevo.rs

Упутство за попуњавање образаца:

1. Образац 1 - Општи подаци о извору загађивања

2. Образац 2 - Емисије у ваздуху (ГОДИШЊИ БИЛАНС ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА)

3. Образац 3 - Емисије у воде

4. Образац 4 - Емисије у тло (земљиште)

5. Образац 5 - Управљање отпадом


 

Izveštaj o radu komisije 2018.
downloads: 171 | type: docx | size: 17 kB
Predlog za fond 2019.
downloads: 170 | type: docx | size: 20 kB
Прилог 1
downloads: 758 | type: pdf | size: 148 kB
Прилог 2
downloads: 748 | type: pdf | size: 58 kB
Прилог 3
downloads: 789 | type: pdf | size: 132 kB
Прилог 4
downloads: 796 | type: pdf | size: 103 kB
Упутство за попуњавање образаца
downloads: 781 | type: pdf | size: 3 MB
Мониторинг стања комуналне буке
downloads: 419 | type: pdf | size: 1 MB
Образац 1
downloads: 785 | type: xls | size: 102 kB
Образац 2
downloads: 793 | type: xls | size: 82 kB
Образац 3
downloads: 714 | type: xls | size: 99 kB
Образац 4
downloads: 735 | type: xls | size: 55 kB
Образац 5
downloads: 740 | type: xls | size: 57 kB

 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni