ОПШТИНА КУЧЕВО    Улица Светог Саве број 76  ●  12240 Кучево  ●  контакт телефон (централа): 012/852-141 и 012/852-142


ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

  • Улица Светог Саве 76
  • 12240 Кучево
  • Број телефона (контакт): 012/852-141 (централа)

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ И ПРИВРЕДУ

  • Број телефона (контакт): 012/852-141 (централа), локал: 108, канцеларија: бр. 4

ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА

  • Број телефона (контакт): 012/852-141 (централа), локал: 111, канцеларија: бр. 10

У складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020 - https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_planiranju_i_izgradnji.html) члан 8в "11. Регистар обједињених процедура" и у складу са Уредбом о локацијским условима ("Службени гласник РС", бр. 35/2015, 114/2015 и 117/2017 - https://www.paragraf.rs/propisi/uredba_o_lokacijskim_uslovima.html) члан 10 "Објављивање локацијских услова", објављујемо локацијске услове у електронском облику путем интернета.

 

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ ПРИЛОЗИ:

КЛИКНИ И ОТВОРИ / СКИНИ


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni