ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 2023.

ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ: У складу са Законом о планирању и изградњи (Службени гласник РСˮ, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020 - https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_planiranju_i_izgradnji.html) члан 8в 11. Регистар обједињених процедураˮ, објављујемо грађевинске дозволе у електронском облику путем интернета.

ПРИЛОЗИ:

 

Грађевинска дозвола 351-121/23-03
downloads: 12 | type: pdf | size: 83 kB
Грађевинска дозвола 351-119/23-03
downloads: 13 | type: pdf | size: 79 kB
Грађевинска дозвола 351-116/23-03
downloads: 14 | type: pdf | size: 80 kB
Грађевинска дозвола 351-115/23-03
downloads: 11 | type: pdf | size: 98 kB
Грађевинска дозвола 351-114/23-03
downloads: 11 | type: pdf | size: 91 kB
1-6 od 49 Следећа страна >>

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ 2023.

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ: У складу са Законом о планирању и изградњи (Службени гласник РСˮ, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020 - https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_planiranju_i_izgradnji.html) члан 8в 11. Регистар обједињених процедураˮ и у складу са Уредбом о локацијским условима (Службени гласник РСˮ, бр. 35/2015, 114/2015 и 117/2017 - https://www.paragraf.rs/propisi/uredba_o_lokacijskim_uslovima.html) члан 10 Објављивање локацијских условаˮ, објављујемо локацијске услове у електронском облику путем интернета.

ПРИЛОЗИ:

 

Локацијски услови 353-11/23-03 - измена
downloads: 10 | type: pdf | size: 258 kB
Локацијски услови 353-13/23-03
downloads: 9 | type: pdf | size: 187 kB
Локацијски услови 353-12/23-03
downloads: 11 | type: pdf | size: 222 kB
Локацијски услови 353-9/23-03
downloads: 10 | type: pdf | size: 171 kB
Локацијски услови 353-8/23-03
downloads: 10 | type: pdf | size: 236 kB
1-6 od 12 Следећа страна >>

УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ 2023.

УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ: У складу са Законом о планирању и изградњи (Службени гласник РСˮ, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020 - https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_planiranju_i_izgradnji.html) члан 8в, став 3 11. Регистар обједињених процедураˮ, објављујемо употребне дозволе у електронском облику путем интернета.

ПРИЛОЗИ:

1-6 od 8 Следећа страна >>


ОПИС

Првог дана марта месеца 2015. године ступиле су на снагу одредбе Закона о планирању и изградњи које предвиђају ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ за издавање грађевинске дозволе, односно решења из члана 145 овог закона.

Обједињена процедура укључује издавање грађевинске дозволе, односно решења из члана 145 Закона о планирању и изградњи, издавање локацијских услова, пријаву радова, издавање употребне дозволе, прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфрструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката односно издавања локацијаских услова, грађевинске и употребне дозволе из надлежности Општине Кучево.

Ова процедура предвиђена је новим Законом о планирању и изградњи са циљем да се на лакши, бржи и једноставнији начин омогући грађанима да у што краћем року дођу до неопходног одобрења за градњу.

Спровођење обједињене процедуре у Општини Кучево врши се од стране Јединице за обједињену процедуру у оквиру Одељења за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду, Улица Светог Саве број 76, приземље (канцеларија број 10).

Додатне информације грађани могу добити позивом на број телефона 012/852-141 или 012/852-142, или на имејл-адресе: urbanizam@kucevo.rs, objedinjenaprocedura@kucevo.rs, gradjevnirastvo@kucevo.rs.

 


Обједињену процедуру из ранијих година погледајте на веб-страници АРХИВАˮ.


 


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni