ОПШТИНА КУЧЕВО Ул. Светог Саве бр. 76 12240 Кучево централа: 012/852-141, 012/852-142


 

РЕШЕЊЕ О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ

[Објавио: Општина Кучево (administrator) 12.05.2020]

[ ВЕСТИ ] >>

На основу члана 15 Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 – Одлука УС РС, 54/2011, 12/2020 и 16/2020 – аутентично тумачење), члана 100 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење) и члана 4 Закона о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила („Службени гласник РС“, бр. 65/2020), Изборна комисија јединице локалне самоуправе – Општине Кучево, на седници одржаној дана 11. маја 2020. године, донела је следеће

Р Е Ш Е Њ Е

О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО, КОЈИ СУ РАСПИСАНИ 4. МАРТА 2020. ГОДИНЕ

1. Наставља се спровођење изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине општине Кучево, који су расписани 4. марта 2020. године.

2. Избори из тачке 1 овог решења одржаће се 21. јуна 2020. године.

3. Настављају да теку сви рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора из тачке 1 овог решења, утврђени Законом о локалним изборима и другим прописима који се примењују на изборе за одборнике Скупштине општине Кучево и Роковником за вршење изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине општине Кучево, расписаних за 21. јун 2020. године.

4. Изборна комисија ЈЛС – Општине Кучево ће посебним актом дефинисати истек рокова из тачке 3 овог решења у складу са новим датумом одржавања избора из тачке 2 овог решења.

5. Ово решење доставити председнику Народне скупштине и председнику Скупштине општине Кучево.

6. Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Кучево“.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Председник Народне скупштине је дана 4. марта 2020. године донео одлуку којом је расписао изборе за одборнике у Скупштини општине Кучево за 26. април 2020. године („Службени гласник РС“, бр. 19/2020). У складу са том одлуком, Изборна комисија ЈЛС –

Општине Кучево је спроводила изборне радње прописане законом.

Одлуком о проглашењу ванредног стања, коју су 15. марта 2020. године донели заједно председник Републике, председник Народне скупштине и председник Владе, проглашено је ванредно стање на територији Републике Србије.

Влада је на основу члана 200 став 6 Устава Републике Србије, уз супотпис председника Републике, 16. марта 2020. године донела Уредбу о мерама за време ванредног стања. Уредба је ступила на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, 16. марта 2020. године.

Чланом 5 наведне уредбе прописано је да се њеним ступањем на снагу прекидају све изборне радње у спровођењу избора за народне посланике Народне скупштине, посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина општина и градова који су расписани за 26. април 2020. године и да ће се спровођење изборних радњи наставитги по престанку ванредног стања.

У складу са наведеним, Изборна комисија јединице локалне самоуправе – Општине Кучево је, 16. марта 2020. године, донела Решење о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за одборнике Скупштине општине Кучево, расписаних за 26. април 2020. године.

Народна Скуштина је, 6. маја 2020. године, донела Одлуку о укидању ванредног стања („Службени гласник РС“, бр. 65/2020).

Истог дана, Народна скупштина је донела и Закон о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила. Чланом 4 Наведеног закона прописано је да ће надлежне изборне комисије 11. маја 2020. године донети решења о настављању спровођења изборних радњи у поступку спровођења избора за народне посланике, посланике Скупштине АПВ и одборнике скупштина општина и градова. Истим чланом, надлежне изборне комисије су задужене да утврде нове рокове за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора у складу са временом наставка спровођења изборних радњи.

Нови датум одржавања избора за одборнике Скупштине општине Кучево из тачке 2 диспозитива овог решења утврђен је узимајући у обзир датум прекида изборних радњи, 16. марта 2020. године и време које је од тог дана преостало до дана у којем су требало да буду одржани наведени избори, 26. априла 2020. године.

У складу са наведеним, Изборна комисија ЈЛС – Општине Кучево, као орган надлежан за спровођење поступка избора за одборнике Скупштине општине Кучево, донела је решење како је наведено у диспозитиву.

 

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети проговор Изборној комисији ЈЛС – Општине Кучево у року од 24 часова од часа донопења Решења.

 

Број:  I-013-1-28/2020

У Кучеву, 11. маја 2020. године

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – ОПШТИНЕ КУЧЕВО

ПРЕДСЕДНИК

Драган  Милорадовић


[ВРАТИ СЕ НАЗАД КЛИКОМ ОВДЕ]
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ КУЧЕВО
ДР ИВАН РАЈИЧИЋ (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni