ОПШТИНА КУЧЕВО    Улица Светог Саве број 76  ●  12240 Кучево  ●  контакт телефон (централа): 012/852-141 и 012/852-142


прилог постављен и ажуриран: 28.02.2020. године (прилог припремио: ДМ)


 

Назив услуге:

1) Решење о потреби процене утицаја пројекта на животну средину (СКОКНИ НА СТАВКУ)

2) Решење за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину (СКОКНИ НА
    СТАВКУ)

3) Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја (СКОКНИ НА СТАВКУ)

4) Решење о давању сагласности на студију затеченог стања (СКОКНИ НА СТАВКУ)

5) Решење о потреби ажурирања студије о процени утицаја на животну средине – за захтев за
    одређивање обима и садржаја
(СКОКНИ НА СТАВКУ)

6) Решење о давању сагласности на ажурирану студије о процени утицаја на животну средине – за
    захтев за давање сагласности
(СКОКНИ НА СТАВКУ)

7) Издавање дозволе за управљање отпадом (СКОКНИ НА СТАВКУ)

8) Издавање дозволе за сакупљање отпада (СКОКНИ НА СТАВКУ)

9) Издавање дозволе за транспорт отпада (СКОКНИ НА СТАВКУ)

10) Издавање интегрисане дозволе за сакупљање и транспорт отпада (СКОКНИ НА СТАВКУ)

11) Издавање дозволе за складиштење отпада (СКОКНИ НА СТАВКУ)

12) Издавање дозволе за третман отпада (СКОКНИ НА СТАВКУ)

13) Издавање дозволе за одлагање отпада (СКОКНИ НА СТАВКУ)

14) Издавање интегрисане дозволе за управљање отпадом (СКОКНИ НА СТАВКУ)

15) Потврда за изузимање од обавезе прибављање дозволе (СКОКНИ НА СТАВКУ)

16) Решење о изменама и допунама дозвола за управљање отпадом (СКОКНИ НА СТАВКУ)


Орган задужен за спровођење на локалном нивоу:

ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Општина Кучево

ОРГАН: Општинска управа Кучево

ОДЕЉЕЊЕ: Одељење за...

Сарадник на пословима заштите животне средине

 

Где и како остварити ваше право (услугу):

Општинска управа Кучево

  • 12240 Кучево
  • Светог Саве 76
  • телефона: 012/852-141 или 012/852-142 - централа

КАНЦЕЛАРИЈА:

Канцеларија где се налази сарадник на пословима заштите животне средине:

  • 12240 Кучево
  • Светог Саве 114 (зграда Месне заједнице Кучево где је и Одељење за инспекцијске послове)
  • телефон: 012/852-508

Сарадник на пословима заштите животне средине:

Миодраг Миладиновић

мобилни: 063/851-85-33

имејл: miodrag1709@gmail.com

 

Потребна документација за остваривање права/услуге:

Решење о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

1) За потребу процене утицаја пројекта на животну средину, потребно је:

 

Захтев се подноси на прописаном обрасцу који странке добијају у Општинској управи Општине Кучево.

Уз наведени захтев подноси се:

Извод из урбанистичког плана или потврђени урбанистички пројекат, односно акт о урбанистичким условима (локацијска дозвола);

Идејно решење или идејни пројекат, односно извод из истог;

– Графички приказ микро односно макро локације;

– Други докази на захтев органа као; и

Доказ о уплати републичке и локалне административне таксе.


Решење за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину

2) За одређивања обима и садржаја студије о процени утицаја, потребно је:

 

Захтев се подноси на прописаном обрасцу и уз захтев се прилаже:

– Извод из урбанистичког плана или потврђени урбанистички пројекат, графички приказ микро односно макро локације односно акт о урбанистичким условима (локацијска дозвола);

Идејно решење или идејни пројекат, односно извод из истог;

Графички приказ микро односно макро локације;

Услови и сагласности других органа сагласно посебним законима.

 

Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја

3) За давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину, потребно је:

 

Уз захтев за давање сагласности, доставља се следећа документација:

1) Најмање три примерка студије у писаном и један примерак студије у електронском облику;

2) Одлука надлежног органа из предходне фазе поступка.

 

Решење о давању сагласности на студију затеченог стања

4) За давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања, потребно је:

 

Уз захтев за давање сагласности на студију затеченог стања доставља се:

1) Копија пријаве објекта изграђеног без одобрења за изградњу и обавештење о могућностима усклађивања објекта са урбанистичким планом, односно условима за издавање одобрења за изградњу;

2) Извод из пројекта изведеног објекта;

3) Извештај овлашћене организације о подацима о емисијама и извештај о резултатима мерења и испитивања чинилаца животне средине на које пројекат утиче, који нису старији од 6 (шест) месеци.

Надлежни општински орган Управе одлучује о потреби израде студије затеченог стања и о давању сагласности или одбијању захтева за давање сагласности на студију затеченог стања по поступку прописаном Законом о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09).

 

Решење о потреби ажурирања студије о процени утицаја на животну средине – за захтев за одређивање обима и садржаја

5) За ажурирање студије о процени утицаја пројекта на животну средину, потребно је:

 

За захтев за одређивање обима и садржаја Студије (ажурирање):

Подноси се на прописаном обрасцу у случају да је истекао рок од 2 године од дана пријема одлуке о давању сагласности на студију о процени утицаја, а да инвеститор није започео са реализацијом пројекта или у случају када инвеститор одступи од документације на основу које је израђена студија.

 

Решење о давању сагласности на ажурирану студије о процени утицаја на животну средине – за захтев за давање сагласности

6) За давање сагласности на ажурирану студију о процени утицаја на животну средину, потребно је:

 

За захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја (ажурирање):

Подноси се на прописаном обрасцу у случају да је истекао рок од 2 године од дана пријема одлуке о давању сагласности на студију о процени утицаја, а да инвеститор није започео са реализацијом пројекта или у случају када инвеститор одступи од документације на основу које је израђена студија.

 

Издавање дозволе за управљање отпадом

7) За издавање дозволе за управљање отпадом, потребно је:

 

Захтев се подноси на прописаном обрасцу у складу са Законом о управљању отпадом и такође са прописаном неопходном документацијом предвиђеном у закону.

 

Издавање дозволе за сакупљање отпада

8) За издавање дозволе за сакупљање отпада, потребно је:

 

Захтев се подноси на прописаном обрасцу у складу са Законом о управљању отпадом и такође са прописаном неопходном документацијом предвиђеном у закону.

 

Издавање дозволе за транспорт отпада

9) За издавање дозволе за транспорт отпада, потребно је:

 

Захтев се подноси на прописаном обрасцу у складу са Законом о управљању отпадом и такође са прописаном неопходном документацијом предвиђеном у закону.

 

Издавање интегрисане дозволе за сакупљање и транспорт отпада

10) За издавање интегрисане дозволе за сакупљање и транспорт отпада, потребно је:

 

Захтев се подноси на прописаном обрасцу у складу са Законом о управљању отпадом и такође са прописаном неопходном документацијом предвиђеном у закону.

 

Издавање дозволе за складиштење отпада

11) За издавање дозволе за складиштење отпада, потребно је:

 

Захтев се подноси на прописаном обрасцу у складу са Законом о управљању отпадом и такође са прописаном неопходном документацијом предвиђеном у закону.

 

Издавање дозволе за третман отпада

12) За издавање дозволе за третман отпада, потребно је:

 

Захтев се подноси на прописаном обрасцу у складу са Законом о управљању отпадом и такође са прописаном неопходном документацијом предвиђеном у закону.

 

Издавање дозволе за одлагање отпада

13) За издавање дозволе за одлагање отпада, потребно је:

 

Захтев се подноси на прописаном обрасцу у складу са Законом о управљању отпадом и такође са прописаном неопходном документацијом предвиђеном у закону.

 

Издавање интегрисане дозволе за управљање отпадом

14) За издавање интегрисане дозволе за управљање отпадом, потребно је:

 

Захтев се подноси на прописаном обрасцу у складу са Законом о управљању отпадом и такође са прописаном неопходном документацијом предвиђеном у закону.

 

Потврда за изузимање од обавезе прибављање дозволе

15) За изузимање од обавезе прибављања дозволе, потребно је:

 

Захтев се подноси на прописаном обрасцу у складу са Законом о управљању отпадом и такође са прописаном неопходном документацијом предвиђеном у закону.

 

Решење о изменама и допунама дозвола за управљање отпадом

16) За измене и допуне дозвола за управљање отпадом, потребно је:

 

Захтев се подноси на прописаном обрасцу у складу са Законом о управљању отпадом и такође са прописаном неопходном документацијом предвиђеном у закону.

 

Републичке и/или локалне административне таксе за дате услуге (за уплатнице) можете видети ОВДЕ ("СЕРВИС ГРАЂАНА / Тарифници / Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду / Таксе Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду (фебруар 2020)).

За сваку од наведених услуга потребан је доказ о уплати републичке и/или локалне административне таксе (у зависности која се такса тражи).

Трошкове објављивања издатих докумената од стране локалне самоуправе у локалним медијским гласилима сноси подносилац захтева.

 

Правни основ:

 


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni