ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ


поставка са ажурирањем: 28. фебруар 2020. године


 

Назив услуга:

 • Решење о потреби процене утицаја пројекта на животну средину
 • Решење за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину
 • Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја
 • Решење о давању сагласности на студију затеченог стања
 • Решење о потреби ажурирања студије о процени утицаја на животну средине – за захтев за одређивање обима и садржаја
 • Решење о давању сагласности на ажурирану студије о процени утицаја на животну средине – за захтев за давање сагласности
 • Издавање дозволе за управљање отпадом
 • Издавање дозволе за сакупљање отпада
 • Издавање дозволе за транспорт отпада
 • Издавање интегрисане дозволе за сакупљање и транспорт отпада
 • Издавање дозволе за складиштење отпада
 • Издавање дозволе за третман отпада
 • Издавање дозволе за одлагање отпада
 • Издавање интегрисане дозволе за управљање отпадом
 • Потврда за изузимање од обавезе прибављање дозволе
 • Решење о изменама и допунама дозвола за управљање отпадом

 

Орган задужен за спровођење на локалном нивоу:

Општинска управа Кучево

Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

Сарадник на пословима заштите животне средине

 

Где и како остварити ваше право:

Општинска управа Кучево, 12240 Кучево, Светог Саве 76, 012/852-141 (централа)

Канцеларија (Одељења за инспекцијске послове) где се налази сарадник на пословима заштите животне средине:

 • 12240 Кучево
 • Светог Саве 114 (зграда Месне заједнице Кучево)
 • 012/852-508

Сарадник на пословима заштите животне средине: Миодраг Миладиновић

- мобилни: 063/851-85-33

- имејл: miodrag1709@gmail.com

 

Потребна документација за остваривање права/услуга:

 

Решење о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

За потребу процене утицаја пројекта на животну средину, потребно је:

 

Захтев се подноси на прописаном обрасцу који странке добијају у Општинској управи Општине Кучево.

Уз наведени захтев подноси се:

Извод из урбанистичког плана или потврђени урбанистички пројекат, односно акт о урбанистичким условима (локацијска дозвола);

Идејно решење или идејни пројекат, односно извод из истог;

– Графички приказ микро односно макро локације;

– Други докази на захтев органа као; и

Доказ о уплати републичке и локалне административне таксе.

 

 

Решење за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину

За одређивања обима и садржаја студије о процени утицаја, потребно је:

 

Захтев се подноси на прописаном обрасцу и уз захтев се прилаже:

– Извод из урбанистичког плана или потврђени урбанистички пројекат, графички приказ микро односно макро локације односно акт о урбанистичким условима (локацијска дозвола);

Идејно решење или идејни пројекат, односно извод из истог;

Графички приказ микро односно макро локације;

Услови и сагласности других органа сагласно посебним законима.

 

 

Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја

За давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину, потребно је:

 

Уз захтев за давање сагласности, доставља се следећа документација:

1) Најмање три примерка студије у писаном и један примерак студије у електронском облику;

2) Одлука надлежног органа из предходне фазе поступка.

 

 

Решење о давању сагласности на студију затеченог стања

За давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања, потребно је:

 

Уз захтев за давање сагласности на студију затеченог стања доставља се:

1) Копија пријаве објекта изграђеног без одобрења за изградњу и обавештење о могућностима усклађивања објекта са урбанистичким планом, односно условима за издавање одобрења за изградњу;

2) Извод из пројекта изведеног објекта;

3) Извештај овлашћене организације о подацима о емисијама и извештај о резултатима мерења и испитивања чинилаца животне средине на које пројекат утиче, који нису старији од 6 (шест) месеци.

Надлежни општински орган Управе одлучује о потреби израде студије затеченог стања и о давању сагласности или одбијању захтева за давање сагласности на студију затеченог стања по поступку прописаном Законом о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09).

 

 

Решење о потреби ажурирања студије о процени утицаја на животну средине – за захтев за одређивање обима и садржаја

За ажурирање студије о процени утицаја пројекта на животну средину, потребно је:

 

За захтев за одређивање обима и садржаја Студије (ажурирање):

Подноси се на прописаном обрасцу у случају да је истекао рок од 2 године од дана пријема одлуке о давању сагласности на студију о процени утицаја, а да инвеститор није започео са реализацијом пројекта или у случају када инвеститор одступи од документације на основу које је израђена студија.

 

 

Решење о давању сагласности на ажурирану студије о процени утицаја на животну средине – за захтев за давање сагласности

За давање сагласности на ажурирану студију о процени утицаја на животну средину, потребно је:

 

За захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја (ажурирање):

Подноси се на прописаном обрасцу у случају да је истекао рок од 2 године од дана пријема одлуке о давању сагласности на студију о процени утицаја, а да инвеститор није започео са реализацијом пројекта или у случају када инвеститор одступи од документације на основу које је израђена студија.

 

 

Издавање дозволе за управљање отпадом

За издавање дозволе за управљање отпадом, потребно је:

 

Захтев се подноси на прописаном обрасцу у складу са Законом о управљању отпадом и такође са прописаном неопходном документацијом предвиђеном у закону.

 

 

Издавање дозволе за сакупљање отпада

За издавање дозволе за сакупљање отпада, потребно је:

 

Захтев се подноси на прописаном обрасцу у складу са Законом о управљању отпадом и такође са прописаном неопходном документацијом предвиђеном у закону.

 

 

Издавање дозволе за транспорт отпада

За издавање дозволе за транспорт отпада, потребно је:

 

Захтев се подноси на прописаном обрасцу у складу са Законом о управљању отпадом и такође са прописаном неопходном документацијом предвиђеном у закону.

 

 

Издавање интегрисане дозволе за сакупљање и транспорт отпада

За издавање интегрисане дозволе за сакупљање и транспорт отпада, потребно је:

 

Захтев се подноси на прописаном обрасцу у складу са Законом о управљању отпадом и такође са прописаном неопходном документацијом предвиђеном у закону.

 

 

Издавање дозволе за складиштење отпада

За издавање дозволе за складиштење отпада, потребно је:

 

Захтев се подноси на прописаном обрасцу у складу са Законом о управљању отпадом и такође са прописаном неопходном документацијом предвиђеном у закону.

 

 

Издавање дозволе за третман отпада

За издавање дозволе за третман отпада, потребно је:

 

Захтев се подноси на прописаном обрасцу у складу са Законом о управљању отпадом и такође са прописаном неопходном документацијом предвиђеном у закону.

 

 

Издавање дозволе за одлагање отпада

За издавање дозволе за одлагање отпада, потребно је:

 

Захтев се подноси на прописаном обрасцу у складу са Законом о управљању отпадом и такође са прописаном неопходном документацијом предвиђеном у закону.

 

 

Издавање интегрисане дозволе за управљање отпадом

За издавање интегрисане дозволе за управљање отпадом, потребно је:

 

Захтев се подноси на прописаном обрасцу у складу са Законом о управљању отпадом и такође са прописаном неопходном документацијом предвиђеном у закону.

 

 

Потврда за изузимање од обавезе прибављање дозволе

За изузимање од обавезе прибављања дозволе, потребно је:

 

Захтев се подноси на прописаном обрасцу у складу са Законом о управљању отпадом и такође са прописаном неопходном документацијом предвиђеном у закону.

 

 

Решење о изменама и допунама дозвола за управљање отпадом

За измене и допуне дозвола за управљање отпадом, потребно је:

 

Захтев се подноси на прописаном обрасцу у складу са Законом о управљању отпадом и такође са прописаном неопходном документацијом предвиђеном у закону.

 

Републичке и/или локалне административне таксе за дате услуге (за уплатнице) можете видети ОВДЕ ("СЕРВИС ГРАЂАНА / Тарифници / Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду / Таксе Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду (фебруар 2020)).

За сваку од наведених услуга потребан је доказ о уплати републичке и/или локалне административне таксе (у зависности која се такса тражи).

Трошкове објављивања издатих докумената од стране локалне самоуправе у локалним медијским гласилима сноси подносилац захтева.

 

 

Правни основ:


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni