ОДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ


поставка: 11. децембар 2019. године


Назив услуга:

  • Промена намене обрадивог пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште или земљиште друге намене

 

Орган задужен за спровођење:

Општинска управа Кучево

Одељење за послове органа општине, општу управу и заједничке послове

Одсек за пољопривреду

 

Где и како остварити ваше право:

Општинска управа Кучево

12240 Кучево

Светог Саве 76

УСЛУЖНИ ЦЕНТАР - Канцеларија број 11

  • 012/852-141 (централа) - локал 109

 

Потребна документација, са тарифницима, за остваривање права/услуга:

  • захтев - Захтев за фотокопију решења о промени намене обрадивог пољопривредног земљишта
  • захтев - Захтев за стављање клаузуле правоснажности на решење о промени намене обрадивог пољопривредног земљишта
  • захтев - Захтев за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта
  • захтев - Захтев за ослобађање од плаћања накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта

 

Општинска административна такса за израду копије решења је 250,00 динара и уплаћује се на жиро рачун (рачун примаоца) броје: 840-742251843-73, модел: 97, позив на број: 36-053

Општинска административна такса за стављање клаузуле правоснажности је 500,00 динара и уплаћује се на жиро рачун (рачун примаоца) број: 840-742251843-73, модел: 97, позив на број: 36-053

Општинска административна такса за захтев и израду решења је 550,00 динара и уплаћује се на жиро рачун (рачун примаоца) број: 840-742251843-73, модел: 97, позив на број: 36-053

Република административна такса за захтев и израду решења је 840,00 динара и уплаћује се на жиро рачун (рачун примаоца) број: 840-742221843-56, модел: 97, позив на број: 36-053

 

Веб-адреса: http://www.kucevo.rs/servis-gradana/poloprivreda.php

 


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni