ОПШТИНА КУЧЕВО    Улица Светог Саве број 76  ●  12240 Кучево  ●  контакт телефон (централа): 012/852-141 и 012/852-142


прилог постављен и ажуриран: 18.12.2019. године (прилог припремио: ДМ)Назив услуге:
  • Пореска администрација даје упите обвезницима о стању њихових обавеза
  • Пореска администрација издаје пореска уверења о чињеницама о којима води службену евиденцију (СКОКНИ НА СТАВКУ)


Орган задужен за спровођење:

ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Општина Кучево

ОРГАН: Општинска управа Кучево

ОДЕЉЕЊЕ: Одељење за буџет и финансије

ОДСЕК: Одсек за послове локалне пореске администрације (ЛПА)


Опис:

Одељење локалне пореске администрације обавља послове који се односе на: учествовање у изради нормативних аката Општинске управе Кучево у делу локалне пореске администрације; вођење регистра обвезника изворних локалних јавних прихода буџета; послове утврђивања локалних јавних прихода на основу одлука Скупштине општине Кучево, као и евиденцију о истом – примена јединствених стандарда, дефиниција, класификација, номенклатура, кодирања података и технике обраде у складу са информационим системом за локалне јавне приходе; пријем, обраду, контролу и унос података из пореских пријава; утврђивање решењем обавеза по основу локалних јавних прихода за које није прописано да их сам порески обвезник утврђује (самоопорезивање); евидентирање утврђене пореске обавезе у пореском књиговодству локалне пореске администрације, у складу са прописима; књижење извршене уплате по основу локалних јавних прихода; обезбеђење наплате пореске обавезе; редовну и принудну наплату; одлагања плаћања пореског дуга; покретање поступка стечаја; подношење захтева за покретање пореског прекршајног поступка; пријаву потраживања у стечајну масу; контролу; претходну и накнадну контролу утврђене пореске обавезе; израђивање методолошких упутстава за редовну и принудну наплату локалних јавних прихода; решавање по жалбама обвезника у првом степену и припрема предлога за другостепени поступак; извештавање локалне самоуправе у вези наплате и књижења локалних јавних прихода; давање информација о пореским прописима из којих произилази пореска обавеза по основу локалних јавних прихода; издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води евиденцију; припрема нацрте одлука и других аката из свог делокруга; као и друге послове из свог делокруга.

 

Где и како остварити ваше право (услуге):

Општинска управа Кучево

12240 Кучево

Светог Саве 76

  • Канцеларија број 12
  • телефон: 012/852-141 или 012/852-14 - централа локал 213 (канцеларија бр. 12)
  • Канцеларија број 14 (руководилац Одсека за локалну пореску администрацију)
  • телефон: 012/852-141 или 012/852-142 - централа – локал 102 (канцеларија бр. 14)

 

Потребна документација за остваривање права/услуге:

За издавање пореског уверења, потребна је следећа документација:

1.

Захтев за издавање пореског уверења

2.

Доказ о уплати општинске административне таксе

УПЛАТНИЦЕ

општинска такса НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

платилац: ваше име, презиме, адреса

● сврха уплате: општинска административна такса

● прималац: Општина Кучево

● износ: 400,00

● рачун примаоца: 840-742251843-73

● модел: 97  

● позив на број: 36-053

3.

Лична карта подносиоца захтева

4.

Овлашћење за подношење захтева и преузимање уверења (уколико се захтев подноси у име другог лица)

 

Правни основ:

 


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni