ОПШТИНА КУЧЕВО    Улица Светог Саве број 76  ●  12240 Кучево  ●  контакт телефон (централа): 012/852-141 и 012/852-142


прилог постављен и ажуриран: 16.12.2019. године (прилог припремио: ДМ)Назив услуге:

1) Промена личног имена (СКОКНИ НА СТАВКУ)

2) Исправка матичних књига рођених, венчаних, умрлих и књиге држављана (СКОКНИ НА СТАВКУ)

3) Накнадни упис рођених, венчаних, умрлих (СКОКНИ НА СТАВКУ)

 

Орган задужен за спровођење на локалном нивоу:

ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Општина Кучево

ОРГАН: Општинска управа Кучево

ОДЕЉЕЊЕ: Одељење за...

СЛУЖБА: Служба за лични статус грађана, образовање, приватно предузетништво, статус енергетски угрожени купац и просечан приход по члану породице

 

Где и како остварити ваше право (услугу):

Општинска управа Кучево

12240 Кучево

Светог Саве 76

УСЛУЖНИ ЦЕНТАР:

  • Канцеларија број 11
  • телефон: 012/852-141 или 012/852-142 - централа - локал 109
  • телефон: 012/852-103 - директан број (двојник)

Сарадник на пословима: Ружица Рајић

 

Потребна документација за остваривање права/услуге:

1) За промену личног имена, потребна је следећа документација:

1.

ЗАХТЕВ са наведеним разлозима за промену личног имена (попуњава лично код сарадника)  

2.

Фотокопију важеће личне карте и одштампани подаци са читача електронске личне карте подносиоца захтева

3.

За захтев преко пуномоћника оригинал овереног пуномоћја и фотокопија  личне карте пуномоћника и одштампани подаци са читача електронске личне карте

4.

Извод рођених, венчаних и уверење о држављанству прибавља странка или даје изјаву да орган прибави службено

 

5.

Изводи из МКР (матичне књиге рођених) за децу (због промене личног имена родитеља кроз МКР за децу), прибавља странка или даје изјаву да орган прибави службено

6.

Уверење Суда да лице није под истрагом, да није подигнута оптужница и да није изречена неправоснажна одлука прибавља странка или даје изјаву да орган прибави службено

7.

Уверење из казнене евиденције (прибавља се службеним путем)

8.

Уверење да је лице измирило пореске обавезе (прибавља се службеним путем)

9.

За разведене пресуда о разводу брака

10.

За малолетна лица сагласност оба родитеља

11.

За дете старије од 10 година и његова сагласност

12.

Личну изјаву, под кривичном и материјалном одговорношћу, својеручно потписану, о околностима везаним за пасош Републике Србије који  поседује, о потреби путовања у иностранство и о чињеници да нема сметњи у виду забране уласка у земље ЕУ или неке треће земље (лично код сарадника)

13.

УПЛАТНИЦЕ

општинска такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

платилац: ваше име, презиме, адреса
сврха уплате: такса за промену личног имена
прималац: приходи општинског органа управе
износ: 3600,00 или 1200,00 (ако је разлог промена развод брака)
рачун примаоца: 840-742251843-73
модел: 97  
позив на број: 36-053

републичка такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

платилац: ваше име, презиме, адреса
сврха уплате: такса за промену личног имена
прималац: републичка административна такса
износ: 800,00
рачун примаоца: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: 36-053

 

2) За исправку матичних књига рођених, венчаних, умрлих и књиге држављана, потребно је:

1.

Захтев за исправку са наведеним разлозима (лично или код сарадника)

2.

Фотокопија личне карте, пасоша и друге документације

3.

Извод рођених, венчаних, уверења о држављанству (прибавља странка или даје изјаву да орган прибави службено)

4.

УПЛАТНИЦЕ

општинска такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

платилац: ваше име, презиме, адреса
сврха уплате: такса за доношење решења о исправци грешке у матичним књигама
прималац: приходи општинског органа управе
износ: 250,00
рачун примаоца: 840-742251843-73
модел: 97  
позив на број: 36-053

републичка такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

платилац: ваше име, презиме, адреса
сврха уплате: такса за доношење решења о исправци грешке у матичним књигама
прималац: републичка административна такса
износ: 870,00
рачун примаоца: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: 36-053

 

3) За накнадни упис рођених, венчаних, умрлих, потребно је:

1.

Захтев за накнадни упис са наведеним разлозима

2.

Уверење да лице није уписано у наведене књиге из места рођења и пребивалишта родитеља/стараоца

3.

Изводи рођених, венчаних и уверења о држављанству за родитеље

4.

За умрле: потврда о смрти издата од лекара Дома здравља

5.

За рођене: потврда из Дома здравља, узимање изјава сведока, и друго

6.

УПЛАТНИЦЕ

општинска такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

платилац: ваше име, презиме, адреса
сврха уплате: такса за доношење решења о исправци грешке у матичним књигама
прималац: приходи општинског органа управе
износ: 250,00
рачун примаоца: 840-742251843-73
модел: 97  
позив на број: 36-053

републичка такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

платилац: ваше име, презиме, адреса
сврха уплате: такса за доношење решења о исправци грешке у матичним књигама
прималац: републичка административна такса
износ: 870,00
рачун примаоца: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: 36-053

 

 


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni