ОПШТИНА КУЧЕВО    Улица Светог Саве број 76  ●  12240 Кучево  ●  контакт телефон (централа): 012/852-141 и 012/852-142


прилог постављен: 12.12.2019. године (прилог припремио: ДМ)


 

Назив услуге:

1) Остваривање права на родитељски додатак по Одлуци Скупштине општине Кучево (СКОКНИ НА
    СТАВКУ)

2) Остваривање права на родитељски додатак за прво, друго, треће и четврто дете где трошкове
    исплаћује република
(СКОКНИ НА СТАВКУ)

3) По Одлуци Скупштине општине Кучево за остваривање права на регресирање трошкова исхране,
    боравка у предшколској установи, превоз, регресирање трошкова домског смештаја
(СКОКНИ НА
    СТАВКУ)

4) Остваривање права на дечији додатак (СКОКНИ НА СТАВКУ)

5) Остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и неге детета (СКОКНИ НА
    СТАВКУ)

6) Остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и неге детета - лице које
    самостално обавља делатност (СКОКНИ НА СТАВКУ)

 

Орган задужен за спровођење:

ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Општина Кучево

ОРГАН: Општинска управа Кучево

ОДЕЉЕЊЕ: Одељење за...

СЛУЖБА: Служба дечије заштите

 

Опис:

Служба дечије заштите обавља следеће процедуре: остваривање права на дечији додатак, остваривање права на родитељски додатак, накнаде зараде за време породиљског одсуства и неге детета, остваривање права по Одлуци Скупштине општине Кучево (регресирање трошкова исхране у основним школама, предшколских установа, домски смештај и превоз) и остваривање права на доношење мишљења интересорне комисије.

Ниво надлежности: поверени послови.

 

Где и како остварити ваше право (услугу):

Општинска управа Кучево

12240 Кучево

Светог Саве 76

УСЛУЖНИ ЦЕНТАР:

  • Канцеларија број 11
  • телефон: 012/852-141 или 012/852-142 - централа - локал 109
  • телефон: директан број (двојник) - 012/852-103

 

Потребна документација за остваривање права/услуге:

1) За остваривање права на родитељски додатак по Одлуци Скупштине општине Кучево, потребно је:

1.

ЗАХТЕВ (лично, у канцеларији)

2.

очитана лична карта подносиоца захтева

3.

фотокопија картице текућег рачуна мајке

Орган потребну документацију прикупља по службеној дужности.

 

2) За остваривање права на родитељски додатак за прво, друго, треће и четврто дете где трошкове исплаћује република, потребно је:

1.

ЗАХТЕВ се попуњава најчешће у породилишту

2.

очитана лична карта мајке

Орган потребну документацију прикупља по службеној дужности.

 

3) По Одлуци Скупштине општине Кучево за остваривање права на регресирање трошкова исхране, боравка у предшколској установи, превоз, регресирање трошкова домског смештаја, потребно је:

1.

ЗАХТЕВ (лично, у канцеларији)

2.

изјава о члановима заједничког домаћинства (вади се у месној канцеларији са два сведока)

3.

потврде из: основне школе, средње школе или предшколске установе

4.

укупни нето приходи породице за три (3) месеца која претходе месецу

подношења захтева (уверења са Завода за запошљавање, укупна нето примања, чекови од пензије)

5.

очитана лична карта подносиоца захтева


4) За остваривање права на дечији додатак, потребно је:

1.

ЗАХТЕВ (лично, у канцеларији)

2.

очитане личне карте за све чланове заједничког домаћинства

Орган потребну документацију прикупља по службеној дужности.

 

5) За остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и неге детета, потребно је:

1.

ЗАХТЕВ (подносилац захтева је послодавац)

Захтев се може предати истог дана када се отвори породиљско одсуство.

 

6) За остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одстуства и неге детета, лице које самостално обавља делатност доставља:

1.

ЗАХТЕВ (лично, у канцеларији)

2.

извод из матичне књиге рођених (МКР) за дете

3.

очитана лична карта

4.

фотокопија картице текућег рачуна

Мајка која самостално обавља делатност, захтев за породиљско боловање подноси након рођења детета.

 

Правни основ:

ЗАКОН О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ ("Сл. гласник РС", бр. 113/2017 и 50/2018)

ЗАКОН О ДРУШТВЕНОЈ БРИЗИ О ДЕЦИ ("Сл. гласник РС", бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/2001, 16/2002 - др. закон, 62/2003 - др. закон, 64/2003 - испр. др. закона, 101/2005 - др. закон, 18/2010 - др. закон и 113/2017 - др. закон)

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ ("Сл. гласник РС", бр. 18/206 и 95/2018 – аутентнично тумачење)

 


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni