ЛОКАЛНИ    РЕГИСТАР   ИЗВОРА  ЗАГАЂИВАЧА

  

            На основу чл.75.став 4.Закона о заштити животне средине(Сл.Гл.РС бр.72/09) и Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра загађивања,као и методологије за врсте,начине и рокове прикупљања података,

надлежни орган јединице локалне самоуправе води Локални регистар извора загађивача.

            Регистар садржи податке које достављају привредна друштва и друга правна лица и предузетници која представљају изворе загађивања и испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитата у одговарајућим приврдним делатностима што је дато у Прилогу бр.1-списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за Локални регистар извора загађења.

            За потребе регистра прикупљају се подаци о:

1.Загађујуће материје које се емитују у животну средину, а које су дате у

Прилогу бр.2-Списак загађујућих материја

2.Загађујуће материје које се емитују у ваздух,дате су у Прилогу бр.3-Списак

загађујућих материја које се емитују у ваздух у зависности од делатности

3.Загађујуће материје које се емитују у воду,дате су у Прилогу бр.4-Списак

загађујућих материја које се емитују у воду у зависности од делатности 

 

 

        Подаци за Локални регистар се достављају попуњавањем образаца у складу са приложеним упутством, а до 31.Марта текуће године за прошлу годину,на следећи начин:

1.један комплет образаца у штампаној форми,укоричен у јединствен документ,

прописно потписан и оверен од стране одговорног лица,доставити на адресу:

 

                                          Општинска управа Кучево

                      Одељење за привреду и имовинско правне послове

                                              Ул.Светог Саве бр.76.

                                                 12240 Кучево

2.један комплет образаца на e-mail адресу so kucevo@kucevo.rs

Упутство за попуњавање образаца:

1.Образац бр.1.Општи подаци о извору загађивања  

2.Образац бр.2.Емисије у ваздуху

3.Образац бр.3.Емисије у води

4.Образац бр.4.Емисије у земљиште

5.Образац бр.5.Управљање отпадом

 

 

Контакт телефон:012/852-508-Миладиновић Миодраг

 

Izveštaj o radu komisije 2018.
downloads: 55 | type: docx | size: 17 kB
Predlog za fond 2019.
downloads: 51 | type: docx | size: 20 kB
Прилог 1
downloads: 639 | type: pdf | size: 148 kB
Прилог 2
downloads: 628 | type: pdf | size: 58 kB
Прилог 3
downloads: 640 | type: pdf | size: 132 kB
Прилог 4
downloads: 663 | type: pdf | size: 103 kB
Упутство за попуњавање образаца
downloads: 641 | type: pdf | size: 3 MB
Мониторинг стања комуналне буке
downloads: 286 | type: pdf | size: 1 MB
Образац 1
downloads: 628 | type: xls | size: 102 kB
Образац 2
downloads: 645 | type: xls | size: 82 kB
Образац 3
downloads: 587 | type: xls | size: 99 kB
Образац 4
downloads: 596 | type: xls | size: 55 kB
Образац 5
downloads: 596 | type: xls | size: 57 kB

 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni