ОПШТИНА КУЧЕВО Улица Светог Саве бр. 76 12240 Кучево012/852-141 и 012/852-142 понедељак–петак 07:0015:00


  • Општинска управа Кучево
  • Улица Светог Саве 76
  • 12240 Кучево
  • телефон (централа): 012/852-141 или 012/852-142
  • званична веб-презентација Општине Кучево: www.kucevo.rs

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.129/2007 и 83/2014), члана 6. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12 , 99/2013- усклађени динарски износи, 125/2014-усклађени дин. изн. и 95/2015- усклађен дин. изн.) и члана 19. Статута општине Кучево („12/08, 8/09, 4/10, 7/12, 3/13 3/14, 9/14, 10/15 и 9/16), Скупштина општине Кучево на седници одржаној 14.03.2017. године, донела је

  

ОДЛУКУ

 

О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком уређују се Локалне административне таксе за списе и радње у управним стварима, као и за друге списе и радње, код општинских органа, у вршењу послова јавних овлашћења из њихове стварне и месне надлежности (у даљем текасту: таксе), као и прекршајна одговорност службених лица.

Висина таксе за рад органа утврђује се Тарифом, која је саставни део ове Одлуке.

  

Члан 2. 

 

Обавезник таксе је подносилац захтева, односно поднеска којим се поступак покреће, односно врши радња прописана тарифом (даље:обвезник).

Ако записник замењује захтев, односно поднесак из става 1. овог члана на који се плаћа такса, обвезник је давалац изјаве на записник.

  

Члан 3. 

 

Ако тарифом није другачије прописано, обавеза плаћања таксе настаје:

1. За поднеске – у тренутку када се предају, а захтеве дате на записник када се записник састави;

2. За решења, дозволе и друге исправе – у тренутку подношења захтева за њихово издавање;

3. За управне радње – у тренутку подношења захтева за издавање тих радњи.

  

Члан 4.

 

Такса се плаћа у прописаном износу, у тренутку настанка таксене обавезе, ако овом одлуком није другачије прописано.

Такса се плаћа у новцу, на уплатни рачун 840-742251843-73 прописаног Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних пригхода и распореду средстава са тих рачуна („Службени гласник Републике Србије“, број 104/2011.....63/2015).

Обвезник је дужан да приликом подношења поднеска или захтева за поступање, органу управе приложи доказ да је платио прописану таксу.

...

Више о "Одлуци о локалним административним таксама" можете видети испод у прилогу саме одлуке или кликом на овај линк.

 


 

КЛИКНИ НА ПЛАВО И ОТВОРИ/СКИНИ

 

ПРИЛОЗИ:


Напомена: обавезно потврдите изнете таксе код дате службе пре употребе (уплате) истих


 


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni