Поступак регистрације покреће се подношењем АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ  БЕОГРАД, Бранкова 25 уредно попуњене јединствене регистрационе пријаве оснивања предузетника и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника.

 

Регистрациону пријаву подноси:

-оснивач - предузетник

-пуномоћник са приложеним писменим пуномоћјем, потписаним од стране оснивача - предузетника и овереним од стране надлежног органа (општине или суда). Ако оснивач - предузетник да своје пуномоћје адвокату, оно не мора бити оверено у општини или суду.

Пријаве се могу поднети:

-лично у седишту АПР у Београду

-организационим јединицама АПР

-у општинама са којима Агенција има закључен споразум (ако се регистрациона пријава подноси у општини, као датум и време њеног

достављања узима се датум и време њеног пријема у Агенцији)

-препорученом поштом (ако се регистрациона пријава подноси поштом, као датум и време њеног достављања узима се датум и време њеног пријема у Агенцији).

Регистрационе пријаве се могу преузети у Агенцији, организационим јединицама АПР и општинским канцеларијама уз доказ о уплати накнаде у износу од 120,00 динара (сходно Одлуци о накнадама за регистрацију и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре у оквиру регистра привредних субјеката и Регистра јавних гласила) или бесплатно преузети (доwнлоад) са Интернет стране Агенције.

Добијање извода из Регистра привредних субјеката

За добијање извода из Регистра у Агенцији за привредне регистре потребно је поднети:

-попуњен захтев за извод (може се преузети у Агенцији уз доказ о уплати накнаде у износу  од 120,00 динара или преузети из одељка Предузетници-Обрасци)

-доказ о уплати накнаде у износу од 600,00 динара на рачун Агенције.   

Захтев за извод може да поднесе било које физичко лице, а извод се одмах добија у Агенцији.

Решења и закључке предузетника може преузети:

-физичко лице које предузетник овласти и за кога је достављено пуномоћје оверено пред надлежним органом (суд или општина)

-адвокат кога оснивач овласти (у том случају пуномоћје не мора бити оверено пред надлежним органом - суд или општина)

-чланови породичног домаћинства (родитељи, брачни друг и деца) уз пуномоћје које мора бити снабдевено потписом предузетника и печатом радње, као и уз фотокопију личне карте из које се јасно види да предузетник и члан породичног домаћинства станују на истој адреси

-пословођа чија су овлашћења уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.

Оснивање предузетника

 

 Потребна документација за оснивање предузетника:

-јединствена регистрациона пријава оснивања предузетника и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника са унетим релевантним подацима

-фотокопија личне карте или пасоша оснивача - предузетника (или свих ортака уколико се ради о ортачкој радњи)

-доказ о уплаћеној накнади у износу од 1.000,00 динара на рачун Агенције за привредне регистре

-уколико се предузетник региструје за обављање делатности за коју се тражи претходна сагласност надлежног органа као услов за регистрацију АПР је потребно поднети и решење надлежног органа у оригиналу или овереној копији.

Електронска пријава оснивања предузетника

Предузетницима је од 12. маја 2008. године омогућено подношење регистрационе пријаве оснивања електронским путем.  За коришћење ове услуге неопходно је:

извршити регистрацију корисничког налога у одељку Услуге-Електронска пријава предузетника

-пријавити се на систем и поднети пријаву за регистрацију оснивања предузетника.

Уколико је електронска пријава успешно извршена, корисник ће добити потврду о примљеној регистрационој пријави на своју електронску адресу.
У року од 5 дана од дана подношења електронске пријаве, предузетник је у обавези да лично или поштом достави Агенцији:

-потврду потписану од стране њеног подносиоца

-оригиналну документацију прописану за регистрацију оснивања

-доказ о плаћеној накнади за оснивање.

За предузетнике који испуњавају услове за регистрацију АПР доставља пореској управи податке за доделу и одређивање ПИБ-а и за упис у јединствени регистар пореских обвезника. Уколико су испуњени услови за доделу ПИБ-а исти ће бити регистрован и унет у решење о оснивању предузетника. Уколико нису испуњени услови за доделу ПИБ-а предузетник ће бити регистрован И обавештен да се за доделу ПИБ-а обрати пореској управи.

АПР по службеној дужности доставља надлежном ПИО Фонду пријаву на осигурање за предузетника и врши пријаву обвезника плаћања доприноса Републичком заводу за здравствено осигурање. Уколико нису испуњени услови за регистрацију обвезника плаћања доприноса у РЗЗО предузетник ће бити регистрован у АПР-у и обавештен да се за пријаву обвезника плаћања доприноса обрати РЗЗО.

Приликом избора назива, оснивач – предузетник претходно мора да провери на Интернет страни АПР да ли је на територији општине, на којој ће бити регистрован предузетник, већ постоји регистрован предузетник са истим или сличним називом. Назив није обавезан део пословног имена.

 

Пуно пословно име предузетника садржи следеће елементе:

-име и презиме оснивача – предузетника

-додатак уз назив (пр или предузетник или ортаци или ор)

-делатност

-назив предузетника (није обавезан елемент пословног имена)

-место и адреса пословног седишта.

Пример: ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, ТРГОВИНСКА РАДЊА ПЕРА, ПИРОТ, БРЕЗИНА 10

 

Делатности за које је потребна претходна сагласност као услов за регистрацију:

-здравствене делатности (ординације, апотеке, клинике) – решење здравственог инспектора министарства здравља о испуњености услова за

 Потребна документација за оснивање предузетника:

-јединствена регистрациона пријава оснивања предузетника и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника са унетим релевантним подацима

-фотокопија личне карте или пасоша оснивача - предузетника (или свих ортака уколико се ради о ортачкој радњи)

-доказ о уплаћеној накнади у износу од 1.000,00 динара на рачун Агенције за привредне регистре

-уколико се предузетник региструје за обављање делатности за коју се тражи претходна сагласност надлежног органа као услов за регистрацију АПР је потребно поднети и решење надлежног органа у оригиналу или овереној копији.

Електронска пријава оснивања предузетника

Предузетницима је од 12. маја 2008. године омогућено подношење регистрационе пријаве оснивања електронским путем.  За коришћење ове услуге неопходно је:

извршити регистрацију корисничког налога у одељку Услуге-Електронска пријава предузетника

-пријавити се на систем и поднети пријаву за регистрацију оснивања предузетника.

Уколико је електронска пријава успешно извршена, корисник ће добити потврду о примљеној регистрационој пријави на своју електронску адресу.
У року од 5 дана од дана подношења електронске пријаве, предузетник је у обавези да лично или поштом достави Агенцији:

-потврду потписану од стране њеног подносиоца

-оригиналну документацију прописану за регистрацију оснивања

-доказ о плаћеној накнади за оснивање.

За предузетнике који испуњавају услове за регистрацију АПР доставља пореској управи податке за доделу и одређивање ПИБ-а и за упис у јединствени регистар пореских обвезника. Уколико су испуњени услови за доделу ПИБ-а исти ће бити регистрован и унет у решење о оснивању предузетника. Уколико нису испуњени услови за доделу ПИБ-а предузетник ће бити регистрован и обавештен да се за доделу ПИБ-а обрати пореској управи.

АПР по службеној дужности доставља надлежном ПИО Фонду пријаву на осигурање за предузетника и врши пријаву обвезника плаћања доприноса Републичком заводу за здравствено осигурање. Уколико нису испуњени услови за регистрацију обвезника плаћања доприноса у РЗЗО предузетник ће бити регистрован у АПР-у и обавештен да се за пријаву обвезника плаћања доприноса обрати РЗЗО.

Приликом избора назива, оснивач – предузетник претходно мора да провери на Интернет страни АПР да ли је на територији општине, на којој ће бити регистрован предузетник, већ постоји регистрован предузетник са истим или сличним називом. Назив није обавезан део пословног имена.

 

Пуно пословно име предузетника садржи следеће елементе:

-име и презиме оснивача – предузетника

-додатак уз назив (пр или предузетник или ортаци или ор)

-делатност

-назив предузетника (није обавезан елемент пословног имена)

-место и адреса пословног седишта.

Пример: ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, ТРГОВИНСКА РАДЊА ПЕРА, ПИРОТ, БРЕЗИНА 10

 

Делатности за које је потребна претходна сагласност као услов за регистрацију:

-здравствене делатности (ординације, апотеке, клинике) – решење здравственог инспектора министарства здравља о испуњености услова за обављање тражене делатности

-ветеринарске ординације и апотеке - решење  инспектора министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде

-пољопривредне апотеке – решење инспектора министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде

-такси превоз – уколико је одлуком органа локалне самоуправе прописано да је потребно да такси превозник испуњава и друге услове поред законом прописаних, онда је потребно да се уз регистрациону пријаву оснивања достави и документација прописана том одлуком. Да ли такси превозник треба да поднесе и додатну документацију процењује се према општини у којој ће бити седиште такси превозника

промет оружја, делова за оружје и муниције – решење министарства унутрашњих послова,

-обављање делатности од општег интереса и комуналне делатности – уговор надлежног општинског органа да је поверио обављање одређене делатности предузетнику

-послови заступања у осигурању – услов за регистрацију је дозвола Народне банке о испуњености услова за обављање те делатности

-послови стечајног управника – услов за регистрацију је лиценца Агенције за лиценцирање стечајних управника

-послови судских вештака - услов за регистрацију је решење о упису у регистар сталних вештака

-агенција за запошљавање- решење министарства економије и регионалног развоја

-психолошко саветовалиште - решење министарства рада, запошљавања и социјалне политике.

Предузетник уписује у Регистар само једну претежну делатност (мишљење Регистратора).

Предузетник бира претежну делатност, у складу са Законом о класификацији делатности и Регистру јединица разврставања. Осим претежне, предузетник може обављати и друге дозвољене делатности, у складу са Законом о привредним друштвима. На основу класификације израђује се листа скраћених назива делатности ради електронске обраде података, што практично значи потребу уноса петоцифрене шифре делатности без могућности промене одређења (описа) шифре, што никако не представља сметњу предузетнику да обавља само део послова из регистроване делатности.

Приликом регистрације, предузетник не доставља потврду надлежних инспекцијских служби о испуњености услова у погледу простора у коме се делатност обавља, осим код производње, промета, дистрибуције, прераде и ускладиштења материја опасних и штетних по здравље људи и животне средине, као и делатности за које други материјални закони  изричито прописују посебне услове, а дате сагласности имају претходни карактер у односу на регистрацију. Испуњеност наведених услова проверава надлежни орган у поступку редовног инспекцијског надзора.

Облик обављања делатности може бити самосталан када је оснивач - предузетник једно физичко лице, или ортачки када се може регистровати највише 10 физичких лица као оснивачи – ортаци.

Приликом подношења регистрационе пријаве оснивања оснивач - предузетник има могућност да почетак обављања делатности одреди са даном доношења решења о регистрацији оснивања или да оснивање предузетника буде регистровано без податка о датуму почетка обављања делатности.

Од датума почетка обављања делатности предузетнику почињу тећи све обавезе јавних прихода (порези, доприноси и остали јавни приходи).

У случају када је регистрација оснивања извршена без податка о датуму почетка обављања делатности предузетник има обавезу да почетак обављања делатности пријави Регистру накнадно регистрационом пријавом промене пријаве почетка обављања делатности.

Као почетак обављања делатности биће регистрован датум доношења решења.

Рок за регистрацију оснивања предузетника је 5 дана.

 

 

Промене код предузетника

Потребна документација за регистрацију промене:

-регистрациона пријава промене за предузетника са јасно означеном врстом и садржином промене на додатку који се подноси у регистрациону пријаву промене

-доказ о плаћеној накнади за регистрацију на рачун Агенције за привредне регистре бр. 840-969627-83, са позивом на број 86-04-... (у наставку уписати матични број предузетничке радње). За благовремено поднету регистрациону пријаву промене накнада је 600,00 динара.

Промене код предузетника које су предмет регистрације:

-лични подаци оснивача – предузетника, пословође или ортака (име, презиме, ЈМБГ или број пасоша за страна физичка лица)

-преузимање радње од стране чланова породичног домаћинства у случају смрти предузетника

-пословно седиште, назив, претежна делатност, пословно име, период на који је предузетник регистрован

-упис или промена пословође или ортака овлашћеног за заступање

-подаци о простору ван пословног седишта

-рачун у банци, контакти

-упис или брисање забелешке података од значаја за правни промет

-привремени престанак обављања делатности.

Промене које нису предмет регистрације:

-проширење делатности

-привремени престанак рада простора ван пословног седишта

-промена статуса предузетника (да ли се делатност обавља као основна, допунска или је обавља пензионер)

-рад на терену (од места до места).

За регистрацију промене правне форме, Агенцији се подноси следеће:

-регистрациона пријава брисања предузетника из Регистра

-регистрациона пријава оснивања привредног друштва

-сва потребна документација која је законом прописана за оснивање друштва у које жели да се промени правна форма

-доказ о уплати накнаде у износу од 4.000,00 динара на рачун Агенције, као и 1.750,00 динара за добијање матичног броја, а уплаћује се на рачун буџета Републике Србије. Број рачуна је 840-742221843-57, Модел је 97, а у наставку се у поље позив на број уписује шифра са списка општина.

За регистрацију именовања пословође АПР се подноси:

-овлашћење којим оснивач именује пословођу

-фотокопија личне карте пословође.

За регистрацију преузимања радње у случају смрти оснивача потребно је поднети:

-извод из матичне књиге умрлих

-изјаву о преузимању предузетничке радње и то у року од 30 дана од смрти оснивача. Радњу могу преузети чланови домаћинства: брачни друг, родитељи и деца оснивача.

За регистрацију промене регистарске ознаке возила за обављање такси делатности потребно је поднети:

-регистрациону пријаву промене података о предузетнику

-доказ о уплати накнаде за регистрацију промене у износу од 600,00 динара

-доказ да је власник или корисник моторног возила по уговору о лизингу (копија саобраћајне дозволе)

 Брисање предузетника из Регистра

 

Потребна документација за регистрацију брисања:

-регистрациона пријава брисања

-доказ о плаћеној накнади од 600,00 динара на рачун Агенције за привредне регистре.

        Подношењем регистрационе пријаве брисања предузетник као датум престанка рада може унети најраније датум подношења регистрационе пријаве а као најкаснији датум пети дан од дана подношења регистрационе пријаве.

       Уколико предузетник у регистрационој пријави не наведе датум, као датум престанка рада регистроваће се датум доношења решења о брисању.

       У случају смрти оснивача члан породичног домаћинства преминулог оснивача уз пријаву се прилаже и извод из матичне књиге умрлих, а уколико није прошло више од 30 дана од датума смрти до датума подношења пријаве брисања потребно је приложити и изјаву свих чланова породичног домаћинства да су сагласни са брисањем.

Као датум престанка рада регистроваће се датум смрти оснивача.

  


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni