ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА У МАТИЧНОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ


унето/ажурирано: 26/27. септембар 2019. године


Информације:

Месна канцеларија Кучево – канцеларија број 11/1, телефон: 012/852-103 (директно) или преко централе 012/852-141 или 012/852-142 и локал 113 (матичари: Бојана Лазић и Александар Павловић).

Месна канцеларија Турија 012/852-058 (матичари: Радиша Милић и Звезда Рејкић).

Месна канцеларија Раброво 012/885-141 (матичари: Јасна Радовановић и Лела Перић).

Месна канцеларија Нересница 012/889-141 (матичари: Јелена Дурузић).

Месна канцеларија Волуја 012/880-102 (матичари: Славомир Чикаревић и Драгица Петковић).


 

За извод из матичне књиге РОЂЕНИХ потребно је:

1.

попунити и предати у матичној канцеларији ЗАХТЕВ за издавање извода из матичне књиге рођених (образац захтева је бесплатан и узима се код матичара)

2.

УПЛАТНИЦЕ

општинска такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

   платилац: ваше име, презиме, адреса сврха уплате: извод из матичне књиге рођених прималац: општинска такса износ: 100,00 рачун примаоца: 840-742251843-73 модел: 97 позив на број: 36-053

републичка такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

   платилац: ваше име, презиме, адреса сврха уплате: извод из матичне књиге рођених прималац: републичка такса износ: 440,00 рачун примаоца: 840-742221843-57 модел: 97 позив на број: 36-053

 

За извод из матичне књиге ВЕНЧАНИХ потребно је:

1.

попунити и предати у матичној канцеларији ЗАХТЕВ за издавање извода из матичне књиге венчаних (образац захтева је бесплатан и узима се код матичара)

2.

УПЛАТНИЦЕ

општинска такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

   платилац: ваше име, презиме, адреса сврха уплате: извод из матичне књихге венчаних прималац: општинска такса износ: 100,00 рачун примаоца: 840-742251843-73 модел: 97 позив на број: 36-053

републичка такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

   платилац: ваше име, презиме, адреса сврха уплате: извод из матичне књихге венчаних прималац: републичка такса износ: 440,00 рачун примаоца: 840-742221843-57 модел: 97 позив на број: 36-053

 

За извод из матичне књиге УМРЛИХ потребно је:

1.

попунити и предати у матичној канцеларији ЗАХТЕВ за издавање извода из матичне књиге умрлих (образац захтева је бесплатан и узима се код матичара)

2.

УПЛАТНИЦЕ

општинска такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

   платилац: ваше име, презиме, адреса сврха уплате: извод из матичне књихге умрлих прималац: општинска такса износ: 100,00 рачун примаоца: 840-742251843-73 модел: 97 позив на број: 36-053

републичка такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

   платилац: ваше име, презиме, адреса сврха уплате: извод из матичне књихге умрлих прималац: републичка такса износ: 440,00 рачун примаоца: 840-742221843-57 модел: 97 позив на број: 36-053

 

За извод из матичне књиге РОЂЕНИХ / ВЕНЧАНИХ / УМРЛИХ на интернационалном потребно је:

1.

попунити и предати у матичној канцеларији ЗАХТЕВ за издавање извода из матичне књиге рођених или венчаних или умрлих (образац захтева је бесплатан и узима се код матичара)

2.

УПЛАТНИЦЕ

општинска такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

   платилац: ваше име, презиме, адреса сврха уплате: извод из матичне књихге рођених / венчаних / умрлих прималац: општинска такса износ: 100,00 рачун примаоца: 840-742251843-73 модел: 97 позив на број: 36-053

републичка такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

   платилац: ваше име, презиме, адреса сврха уплате: извод из матичне књихге рођених / венчаних / умрлих прималац: републичка такса износ: 740,00 рачун примаоца: 840-742221843-57 модел: 97 позив на број: 36-053

 

За уверење о држављанству потребно је:

1.

попунити и предати у матичној канцеларији ЗАХТЕВ за издавање уверења о држављанству (образац захтева је бесплатан и узима се код матичара)

2.

УПЛАТНИЦЕ

општинска такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

   платилац: ваше име, презиме, адреса сврха уплате: уверење о држављанству прималац: општинска такса износ: 100,00 рачун примаоца: 840-742251843-73 модел: 97 позив на број: 36-053

републичка такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

   платилац: ваше име, презиме, адреса сврха уплате: уверење о држављанству прималац: републичка такса износ: 800,00 рачун примаоца: 840-742221843-57 модел: 97 позив на број: 36-053

 

За уверење по матичној књизи рођених потребно је:

1.

попунити и предати у матичној канцеларији ЗАХТЕВ за издавање уверења по матичној књизи рођених (образац захтева је бесплатан и узима се код матичара)

2.

УПЛАТНИЦЕ

општинска такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

   платилац: ваше име, презиме, адреса сврха уплате: уверење по матичној књизи рођених прималац: општинска такса износ: 100,00 рачун примаоца: 840-742251843-73 модел: 97 позив на број: 36-053

републичка такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

   платилац: ваше име, презиме, адреса сврха уплате: уверење по матичној књизи рођених прималац: републичка такса износ: 800,00 рачун примаоца: 840-742221843-57 модел: 97 позив на број: 36-053

 

За уверење о животу, за лица која су радила у иностранству, потребно је:

1.

оригинал документа послатог из иностранства и једна његова фотокопија

2.

лична карта лица које тражи уверење (на увид)

3.

лице лично долази у месној канцеларији да потпише пред службеним лицем

4.

УПЛАТНИЦЕ

општинска такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

   платилац: ваше име, презиме, адреса сврха уплате: уверење по матичној књизи рођених прималац: општинска такса износ: 300,00 рачун примаоца: 840-742251843-73 модел: 97 позив на број: 36-053

републичка такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

   платилац: ваше име, презиме, адреса сврха уплате: уверење по матичној књизи рођених прималац: републичка такса износ: 800,00 рачун примаоца: 840-742221843-57 модел: 97 позив на број: 36-053

 

За упис у матичну књигу умрлих потребно је:

1.

лична карта умрлог (на увид)

2.

лична карта пријавиоца (на увид)

3.

пре пријаве у месној канцеларији јавити се лекару дома здравља ради потврде о смрти

 

За венчање потребно је:

1.

важећа лична карта (на увид)

2.

УПЛАТНИЦЕ

општинска такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

РАДНИМ ДАНИМА (од понедељка до петка) У РАДНОМ ВРЕМЕНУ у службеним просторијама венчање кошта 500,00 динара

платилац: ваше име, презиме, адреса ● сврха уплате: уверење по матичној књизи рођених ● прималац: општинска такса ● износ: 500,00 ● рачун примаоца: 840-742251843-73 ● модел: 97 ● позив на број: 36-053

НЕРАДНИМ ДАНИМА (субота, недеља, државни празник) у службеним просторијама венчање кошта 1000,00 динара

платилац: ваше име, презиме, адреса ● сврха уплате: уверење по матичној књизи рођених ● прималац: општинска такса ● износ: 1000,00 ● рачун примаоца: 840-742251843-73 ● модел: 97 ● позив на број: 36-053

ПОСЛЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА радним данима (од понедељка до петка) у службеним просторијама венчање кошта 700,00 динара

платилац: ваше име, презиме, адреса ● сврха уплате: уверење по матичној књизи рођених ● прималац: општинска такса ● износ: 700,00 ● рачун примаоца: 840-742251843-73 ● модел: 97 ● позив на број: 36-053

ВАН СЛУЖБЕНИХ ПРОСТОРИЈА (излазак на терен) радним и нерадним данима венчање кошта 6000,00 динара

платилац: ваше име, презиме, адреса ● сврха уплате: уверење по матичној књизи рођених ● прималац: општинска такса ● износ: 6000,00 ● рачун примаоца: 840-742251843-73 ● модел: 97 ● позив на број: 36-053

3.

пријаву за закључење брака подносе пунолетни мушкарац и жена држављанин Републике Србије

4.

малолетно лице може поднети пријаву за закључење брака само на основу судске одлуке којом му се одобрава ступањеу брак пре пунолетства

 

За лице које је страни пунолетни држављанин, а склапа брак код нас, потребно је:

1.

интернационални извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци )

2.

ако извод из матичне књиге рођених страног држављанина није интернационални, онда је потребан превод тог извода оверен од стране судског тумача

3.

важећи пасош страног држављанина (на увид) и једна његова фотокопија

4.

превод пасоша страног држављанина од стране судског тумача

5.

приликом склапања брака са лицем које је страни држављанин, обавезно је присуство судског тумача за страни језик који странка сама обезбеђује

6.

уверење о слободном брачном стању (не старији од 6 месеци) које се узима у земљи чији је страни држављанин

7.

превод уверења о слободном брачном стању од стране судског тумача

 

За промену презимена после развода брака потребно је:

1.

поступак за промену презимена после престанка брака може се покренути у року од 60 дана по престанку брака (правоснажне пресуде о разводу или поништењу брака)

2.

поступак се покреће пред општинским органом управе надлежним за матичне послове

у коме је брак био закључен или у месту пребивалишта брачног друга који тражи промену

3.

Уз захтев се прилаже:

-          правоснажна пресуда о разводу или поништењу брака

-          лична изјава о узимању ранијег презимена

-          извод венчаних

-          важећа лична карта (на увид)

 

За упис рођења детета рођеног у иностранству потребно је:

1.

за дете оригинал на интернационалном извод из матичне књиге рођених

2.

записник о признавању очинства ако нису у браку – оверен превод

3.

захтев за упис у матичну књигу рођених (захтев се може узети код матичара или у конзулату)

 


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni