ODSEK ZA POLJOPRIVREDU

Kancelarije broj 11

Broj telefona: 012/852-141 lokal 109

 

 

 

 

Zahtevi vezani za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište ili zemljište druge namene

            -zahtev za kopiju rešenja

           - zahtev za stavljanje klauzule pravosnažnosti

           - zahtev za promenu namene

           - zahtev za oslobađanje od plaćanja za promenu namene

          - uplatnice za promenu namene

          

           

Opštinska administrativna taksa za zahtev i izradu rešenja je 550,00 dinara i uplaćuje se na žiro račun br.840-742251843-73 poziv na broj: 97   36-053.

Republika administrativna taksa: za zahtev i izradu rešenja 840,00 dinara i uplaćuje se na žiro račun br. 840-742221843-56 poziv na broj 97   36-053

Opštinska administrativna taksa za stavljanje klauzule pravosnažnosti 500,00 dinara i uplaćuje se na žiro račun br.840-742251843-73 poziv na broj: 97   36-053.

Opštinska administrativna taksa za izradu kopije rešenja je 250,00 dinara i uplaćuje se na žiro račun br.840-742251843-73 poziv na broj: 97   36-053.

            Iznos naknade utvrđen rešenjem uplaćuje se na račun Republičkih administrativnih taksi

 

 

 

 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni