SLUŽBE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE, POLJOPRIVREDU I VODOPRIVREDU

Kancelarije broj 10 i broj 2

Broj telefona: 012/852-141 lokal 111 i lokal 115

 

 

 

 

Za donošenje rešenja za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta u gradjevinsko potrebno je:

            -zahtev

            -fotokopija lista nepokretnosti (ne stariji od 6 meseci)

            -fotokopija kopije plana parcele (ne starija od 6 meseci)

Opštinska administrativna taksa je 450,00 dinara i uplaćuje se na žiro račun br.840-742251843-73 poziv na broj: 97   36-053.

Republika administrativna taksa: 1320,00 dinara i uplaćuje se na žiro račun br. 840-742221843-56 poziv na broj 97   36-053

            Iznos naknade utvrđen rešenjem uplaćuje se na račun Republičkih administrativnih taksi

 

 

 

 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni