ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ (у 2020. години)


ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

Улица Светог Саве 76

12240 Кучево

Број телефона (контакт): 012/852-141 (централа Општине управе Кучево - Општине Кучево)

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ И ПРИВРЕДУ

Број телефона (контакт): 012/852-141 (централа Општине управе Кучево - Општине Кучево), локал 108, канцеларија 4

ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА

Број телефона (контакт): 012/852-141 (централа Општине управе Кучево - Општине Кучево), локал 111, канцеларија 10


У складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020 - https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_planiranju_i_izgradnji.html) члан 8в "11. Регистар обједињених процедура", објављујемо грађевинске дозволе у електронском облику путем интернета.

 

ФАЈЛОВИ, ДАТОТЕКЕ, ДОКУМЕНТИ:

КЛИКНИ (на плаво) И ОТВОРИ / КЛИКНИ (на плаво) И СКИНИ


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni