ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА

 

 

Првог дана марта месеца ступиле су на снагу одредбе Закона о планирању и изградњи које предвиђају обједињену процедуру за издавање грађевинске дозволе, односно решења из члана 145. овог Закона.

Обједињена процедура укључује издавање грађевинске дозволе, односно решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи, издавање локацијских услова,пријаву радова, издавање употребне дозволе, прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфрструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења а услов су за изградњу објеката односно издавања локацијаских услова, грађевинске и употребне дозволе из надлежности општине Кучево.

Ова процедура предвиђена је новим Законом о планирању и изградњи са циљем да се на лакши, бржи и једноставнији начин омогући грађанима да у што краћем року дођу до неопходног одобрења за градњу.

Спровођење обједињене процедуре у општини Кучево врши се од стране Јединице за обједињену процедуру у оквиру Одељења за привреду и имовинско-правне послове, улица Светог Саве број 76. канцеларија број 10.

Додатне информације грађани могу добити позивом на број телефона 012/852-141 локал број 111 или на e-mail адресе urbanizam@kucevo.rs, objedinjenaprocedura@kucevo.rs, gradjevnirastvo@kucevo.rs.

 

Потребна документација
downloads: 965 | type: doc | size: 31 kB

 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni