ОПШТИНА КУЧЕВО     Улица Светог Саве број 76   ●   12240 Кучево   ●   контакт телефон (централа): 012/852-141 и 012/852-142


КЛИКНИ НА ПЛАВО И ОТВОРИ/СКИНИ


На основу члана 137 и 138 Закона о спорту („Службени гласник РС“, бр. 10/2016), члана 12 Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Кучево („Службени гласник општине Кучево“, бр. 9/2017) и члана 11 став 1 тачка 16 Статута општине Кучево („Службени гласник општине Кучево“, бр. 12/08, 8/09, 4/10, 7/12, 3/14, 9/14, 10/15, 9/16 и 3/17 и 11/17), Општинско веће општине Кучево, дана 14. фебруара 2020. године доноси

ОДЛУКУ

о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Кучево за финансирање/суфинансирање програма за задовољење потреба и интереса грађана у области спорта за 2021. годину

I

Расписује се јавни позив за доделу средстава из буџета општине Кучево у 2021. години за финансирање/суфинансирање програма за задовољење потреба и интереса грађана у области спорта које реализују спортске организације са седиштем на територији општине Кучево.

II

Текст јавног позива гласи:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу средстава из буџета општине Кучево за финансирање/суфинансирање програма за задовољење потреба и интереса грађана у области спорта за 2021. годину

 

Позивају се спортске организације у области спорта са седиштем на територији општине Кучево (преко ССОК) да аплицирају својим предлозима програма за доделу средстава за задовољење потреба и интереса грађана у области спорта који реализују и финансирају/суфинансирају из буџета општине Кучево.

Учествовање по јавном позиву – услови и критеријуми

Програми којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта могу бити одобрени уколико испуњавају критеријуме у погледу:

1)      предлагача програма,

2)      носиоца програма,

3)      садржине и квалитета програма,

4)      финансирања програма.

Предлоге програма по јавном позиву подносе следеће организације:

-            Спортски савез општине Кучево – подноси предлог свог годишњег програма и годишњих програма организација у области спорта са седиштем на територији општине Кучево.

-            Организације у области спорта са седиштем на територији општине Кучево – подносе предлог свог посебног програма. Организације у области спорта могу да подносе предлоге програма самостално или удружене са другим организацијама, у складу са Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Кучево.

Основни услови које носилац програма мора да испуни су:

-            да буде регистрован у складу са Законом,

-            да буде уписан у националну евиденцију у складу са Законом,

-            да искључиво или претежно послује на недобитној основи,

-            да има седиште на територији општине Кучево,

-            да је директно одговоран за припрему и извођење програма,

-            да је претходно обављао делатност најмање годину дана,

-            да испуњава, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских активности и делатности,

-            да је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма ранијих година,

-            да располаже капацитетима за реализацију програма,

-            да буде члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза и Спортског савеза општине Кучево.

Оцена предлога програма

Стручна комисија за одобрење годишњих програма коју образује председник општине анализира и оцењује поднете предлоге годишњих програма и подноси предлог Општинском већу. Општинско веће утврђује прелиминарни предлог, а након усвајања буџета за наредну годину одлучује о одобравању програма и обавештава носиоце програма о висини одобрених средстава по годишњим програмима.

Једној организацији у области спорта не може се одобрити више од 20% средстава од укупне суме средстава буџета Општине Кучево предвиђених за финансирање програма из области спорта, у складу са Законом, те би се приликом израде предлога програма – финансијског плана требао имати у виду и овај финансијски показатељ.

Начин аплицирања и потребна документација

Подносиоци програма – спортске организације подносе програм на утврђеном обрасцу – апликационом формулару који се може преузети у просторијама Општинске управе Кучево као и на званичној интернет презентацији Општине Кучево (www.kucevo.rs) и чини саставни део овог јавног позива (можете образац преузети са веб-адресе/линка http://www.kucevo.rs/modules/download_gallery/dlc.php?file=2214, односно кликом на линк "Образац пријаве за доделу средстава из буџета Општине за финансирање програма из области спорта за 2021. годину" који се исти налази и на крају ове странице).

Образац предлога програма и документација која се доставља уз предлог програма морају бити у потпуности попуњени, с тим да образац предлога програма може бити достављен и у електронској форми (ЦД/флеш). Уз апликациони формулар (читко попуњен) достављају се пропратно писмо у коме су наведене основне информације о носиоцу програма и предложеном програму (назив носиоца програма и назив програма, временско трајање, финансијски износ тражених средстава, област општих потреба и интереса грађана), које је потписало лице овлашћено за заступање предлагача, односно носиоца програма, као и докази о испуњености обавезних услова.

Организације у области спорта комплетну документацију у два примерка достављају Спортском савезу општине Кучево, Светог Саве бр. 114, а обједињени предлог програма са својим предлогом програма Спортски савез општине Кучево доставља Општинском већу, на писарници Општинске управе Кучево (у времену од 07.00 до 15.00 часова) са назнаком „Предлог годишњег/годишњих програма организација у области спорта“.

Рок за подношење пријава по јавном позиву

Рок за подношење предлога Спортском савезу општине Кучево од стране организација у области спорта – до 20.04.2020. године.

Рок за подношење предлога Општинском већу од стране Спортског савеза општине Кучево – до 01.06.2020. године.

Све додатне информације у вези са јавним позивом могу се добити сваког радног дана од 07.00 до 15.00 часова у просторијама Спортског савеза општине Кучево, Светог Саве бр. 114 и у просторијама Општинске управе Кучево, Светог Саве бр. 76, канцеларија број 24, односно на телефоне број: 012/851-870, 063/80-82-815, 012/852-141 и 064/199-60-45.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на огласној табли Општинске управе Кучево и на званичној интернет презентацији Општине Кучево (www.kucevo.rs).

 

Број: III-40-3/2020

Датум: 14.02.2020. године                                                                               

К у ч е в о       

                                                                       

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО       

ПРЕДСЕДНИК                                                                                                 

ВЛАДИМИР СТОЈАНОВИЋ

 

ПРИЛОЗИ:


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni