БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА


Општинска управа Кучево

Улица Светог Саве 76

12240 Кучево

Број телефона (контакт): 012/852-141 (централа Општине управе Кучево)


Служба за буџетску инспекцију

Богдан Станојевић - буџетски инспектор
Општинска управа Кучево
Канцеларија 20 (на спрату)
Телефон: 012/852-542 (директан) или 012/852-141 (централа) - локал 202
мејл: sbi@kucevo.rs


Служба за буџетску инспекцију врши контролу директних и индиректних буџетских корисника, корисника субвенција, корисника буџета који средства остварују путем трансфера од других нивоа власти, корисницима дотација.

Предмет контроле су:

1. Примена прописа о буџетском систему и прописа о јавним приходима при планирању и остваривању прихода и примања буџета Oпштине Кучево.

2. Примена закона и одлука органа Oпштине Кучево при утврђивању права на коришћење буџетских средстава корисника буџета.

3. Наменско и законито коришћење средстава буџета од стране корисника буџета у редовним и ванредним контролама и то:

– средства за текуће расходе (трошкови рада, материјала, услуга и др.);

– средства за капитална улагања (куповина,изградња и капитално одржавње зграда и објеката, пројектно планирање, набавка опреме и осталих основних средстава и друга капитална улагања);

– средства за финансирање програма јавних служби (култура, спорт, социјална и здравствена заштита становништва, образовање и др.);

– издаци, односно улагање средстава буџета, ради стицања финансијске имовине, односно прихода буџета, пласирањем средстава код банака (краткорочно орочавање средстава и депоновање средстава по виђењу).

У поступку контроле, буџетски инспектор врши контролу примене закона у области материјално-финансијког пословања и наменског и законитог коришћења средстава корисника буџета.

Буџетски инспектор може давати инструкције и савете у вези са применом прописа у области материјално-финансијског пословања и других важећих прописа којима се регулише ова област.

Буџетски инспектор обавља све радње инспекцијског надзора, налаже мере и одређује рокове за отклањање евентуалних недостатака утврђених контролом и предузима све друге законом предвиђене мере.

Овде можете преузети документа везана за Буџетску инспекцију.


ДОКУМЕНТА / ДАТОТЕКЕ / ФАЈЛОВИ:

КЛИКНИ (на плаво) И ОТВОРИ/СКИНИ


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni