Служба за буџетску инспекцију врши контролу директних и индиректних буџетских корисника, корисника субвенција,корисника буџета који средства остварују путем трансфера од других нивоа власти, корисницима дотација.

Предмет контроле су:

1. Примена прописа о буџетском систему и прописа о јавним приходима при планирању и остваривању прихода и примања буџета општине Кучево.

2. Примена закона и одлука органа општине Кучево при утврђивању права на коришћење буџетских средстава корисника буџета.

Наменско и законито коришћење средстава буџета од стране корисника буџета у редовним и ванредним контролама и то:

-средства за текуће расходе (трошкови рада, материјала, услуга и др.)
-средства за капитална улагања (куповина,изградња и капитално одржаавње зграда и објеката, пројектно планирање, набавка опреме и осталих основних средстава и друга капитална улагања),
-средства за финансирање програма јавних служби (култура, спорт, социјална и здравствена заштита становништва, образовање и др.).
-средства за субвенције месним заједницама, јавним предузећима и организацијама.
-издаци, односно улагање средстава буџета, ради стицања финансијске имовине, односно прихода буџета, пласирањем средстава код банака (краткорочно орочавање средстава и депоновање средстава по виђењу).

У поступку контроле, буџетски инспектор врши контролу примене закона у области материјално-финансијког пословања и наменског и законитог коришћења средстава корисника буџета.

Буџетски инспектор може давати инструкције и савете у вези са применом прописа у области материјално-финансијског пословања и других важећих прописа којима се регулише ова област.

Буџетски инспектор обавља све радње инспекцијског надзора, налаже мере и одређује рокове за отклањање евентуалних недостатака утврђених контролом и предузима све друге законом предвиђене мере.

Овде можете преузети документа везана за Буџетску инспекцију:

 

 

 

Контакт:
Богдан Станојевић – буџетски инспектор
Канцеларија 20
Телефон: 012/852-542
е-маил:
insp.budz.bogdan@kucevo.rs

 

Контролна листа дотације
downloads: 310 | type: pdf | size: 161 kB
Контрона листа
downloads: 321 | type: pdf | size: 165 kB
Програм рада 2017
downloads: 318 | type: pdf | size: 392 kB
Извештај 2017
downloads: 106 | type: pdf | size: 508 kB
Програм за 2018.
downloads: 114 | type: pdf | size: 3 MB

 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni