ПРВА РАДНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО

                                     ОДРЖАНА ДАНА 17.5.2012. ГОДИНЕ

 

 

 

            На седници су донете следеће Одлуке.

 

 

1.      Одлука о избору чланова Мандатско имунитетске комисије.

2.      Одлука о избору чланова Комисије за статутарна и кадровска питања.

3.      Избор председника општине Кучево.

4.      Избор заменика председника општине Кучево.

5.      Избор чланова Општинског већа општине Кучево.

 

 

На основу 43. став 1, 3, 5. и 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана 41. става 1, 3, 5. и 6. Статута општине Кучево (''Службени гласник општине Кучево'', бр. 12/08, 8/09 и 4/10)

            Скупштина општине Кучево на I редовној седници одржаној 17.5.2012. године, донела је

 

 

О Д Л У К У

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА

ОПШТИНЕ КУЧЕВО

 

 

 

 

1.       За председника Општине Кучево бира се  ЗОРАН МИЛЕКИЋ,

грађевински техничар из Кучева, одборник са листе ''Покренимо Кучево – Томислав Николић'', на време од четири године.

 

2.       Изабрани председник општине Кучево има сва права и обавезе која му

припадају у складу са Законом, Статутом општине Кучево и другим важећим актима.

 

3.       Одлука ступа на снагу даном доношења а има се објавити у ''Службеном

гласнику општине Кучево''.

 

4.       Одлуку доставити: Изабраном председнику Општине Кучево Зорану

Милекићу, персоналној служби, благајни и архиви СО Кучево.

 

 

 

 

 

Број: I-06-1-28/2012                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

         17.5.2012.године                                               Драгослав Мратић,с.р.

         К у ч е в о

 

 

Тачност отправка оверава

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Драган Милорадовић,с.р.

 

 

 

 

На основу члана 43. став 4. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана 41. става 2, 5. и 6. Статута општине Кучево (''Службени гласник општине Кучево'', бр. 12/08, 8/09 и 4/10),

            Скупштина општине Кучево на I – редовној седници одржаној 17.5.2012. године, донела је

 

 

 

 

О Д Л У К У

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА

ОПШТИНЕ КУЧЕВО

 

 

 

 

1.       За заменика председника општине Кучево бира се  ЈАНОШЕВИЋ

НОВИЦА, из Каоне, одборник са листе ''Покренимо Кучево – Томислав Николић'', на време од четири године.

 

2.       Изабрани заменик председника општине Кучево има сва права и обавезе

које му припадају у складу са Законом, Статутом општине Кучево и другим важећим актима.

 

3.       Одлука ступа на снагу даном доношења, а има се објавити у ''Службеном

гласнику општине Кучево''.

 

4.       Одлуку доставити:  Јаношевић Новици из Каоне, персоналној служби,

благајни и архиви СО Кучево.

 

 

 

 

 

Број: I-06-1-29/2012                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

         17.5.2012.године                                               Драгослав Мратић,с.р.

         К у ч е в о

 

 

Тачност отправка оверава

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Драган Милорадовић,с.р.

 

 

 

 

 

 

На основу члана 32. став 12., члана 45. става 1, 2. и 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана  19. став 1. тачка 12. и члана 47. и става 2. Статута општине Кучево (''Службени гласник општине Кучево'', бр. 12/08, 8/09 и 4/10),

            Скупштина општине Кучево на I – редовној седници одржаној 17.5.2012. године, донела је

 

 

О Д Л У К У

О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОПШТИНЕ КУЧЕВО

 

 

1.      За чланове Општинског већа Општине Кучево изабрани су следећи

чланови на период од четири године, и то:

 

-          БУЛУТИЋ РАША, из Кучева

-          ВОЈИЋ ЉУБИША, из Турије

-          МАРЈОКОВИЋ СЛАВИША, из Нереснице

-          МИЛАДИНОВИЋ СТАНИСЛАВ, из Кучева

-          МИЛИВОЈЕВИЋ МИРОСЛАВ, из Буковске

-          МИЛИЋ ПЕТКО, из Кучева

-          СТОЈАНОВИЋ ВЛАДИМИР, из Кучева

 

2.      Одлука ступа на снагу даном доношења, а има се објавити у ''Службеном

гласнику општине Кучево''.

 

3.      Одлуку доставити: Изабраним члановима Општинског већа општине

Кучево, персоналној служби, благајни и архиви СО Кучево.

 

 

 

 

Број: I-06-1-30/2012                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

         17.5.2012.године                                                      Драгослав Мратић,с.р.

          К у ч е в о

 

 

 

Тачност отправка оверава

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Драган Милорадовић,с.р.


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni