КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО

ОДРЖАНА ДАНА 17.5.2012. ГОДИНЕ

 

 

            На седници су донете следеће Одлуке:

 

 

На основу члана 38. став 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана 35. став 3. Статута општине Кучево (''Службени гласник општине Кучево'', бр. 12/08, 8/09 и 4/10),

            Скупштина општине Кучево на предлог групе од 24 одборника на Конститутивној седници одржаној 17.5.2012. године, донела је

 

 

 

О Д Л У К У

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО

 

 

1.      За председника Скупштине општине Кучево бира се ДРАГОСЛАВ

МРАТИЋ, из Кучева, дипломирани економиста, одборник са листе ''Покренимо Кучево – Томислав Николић'', на време од четири године.

 

2.      Изабрани председник Скупштине општине Кучево има сва права и

обавезе која му припадају у складу са Законом, Статутом општине Кучево и другим важећим актима.

 

3.      Одлука ступа на снагу даном доношења, а има се објавити у ''Службеном

гласнику општине Кучево''.

 

4.      Одлуку доставити: Изабраном председнику Скупштине општине Кучево

Драгославу Мратићу, персоналној служби, благајни и архиви СО Кучево.

 

 

 

Број. I-06-1-20/2012                                                                ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ,

         17.5.2012.године                                                            Драгослав Мратић,с.р.

         К у ч е в о

 

 

Тачност отправка оверава

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Драган Милорадовић,с.р.

 

 

На основу члана 39. става 1. и 2.. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана 36. и 37. Статута општине Кучево (''Службени гласник општине Кучево'', бр. 12/08, 8/09 и 4/10),

            Скупштина општине Кучево на предлог групе од 24 одборника на Конститутивној седници одржаној 17.5.2012. године, донела је

 

 

 

О Д Л У К У

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО

 

 

5.      За заменика председника Скупштине општине Кучево бира се

ЈАСМИНА ЋАМИЛОВИЋ, из Кучева,  одборник са листе ''Покренимо Кучево – Томислав Николић'', на време од четири године.

 

6.      Изабрани заменик председника Скупштине општине Кучево има сва

права и обавезе која му припадају у складу са Законом, Статутом општине Кучево и другим важећим актима.

 

7.      Одлука ступа на снагу даном доношења, а има се објавити у ''Службеном

гласнику општине Кучево''.

 

8.      Одлуку доставити: Изабраном заменику председника Скупштине

општине Кучево Јасмини Ћамиловић из Кучева , персоналној служби, благајни и архиви СО Кучево.

 

 

 

Број. I-06-1-21/2012                                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

         17.5.2012.године                                                  Драгослав Мратић,с.р.

         К у ч е в о

 

 

Тачност отправка оверава

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Драган Милорадовић,с.р.

 

 

 

 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 11. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана 19. став 1. тачка 11. и члана 38. Статута општине Кучево (''Службени гласник општине Кучево'', бр. 12/08, 8/09 и 4/10),

            Скупштина општине Кучево на Конститутивној седници одржаној 17.5.2012. године, донела је

 

 

Р Е Ш Е Њ Е

О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО

 

 

I

 

            Поставља се ДРАГАН МИЛОРАДОВИЋ, из Кучева,  дипломирани правник, за секретара Скупштине општине Кучево, на време од четири године.

 

II

 

            Ово решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кучево''.

 

III

 

            Решење доставити: Драгану Милорадовићу из Кучева, персоналној служби, благајни Општинске управе Кучево и архиви СО Кучево.

 

 

 

 

 

Број: I-06-1-23/2012                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

         17.5.2012.године                                                Драгослав Мратић

         К у ч е в о


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni