Овде можете прочитати сазив и извод из записника.једанаесте седнице.

 

На основу члана 8. Закона о финансирању локалне самоуправе („ Сл. гл. РС“ број 62/06,47/11 и 93/12), члана 5. став 3., члана 11, и члана 38б Закона о порезима на имовину („Сл. гл. РС“ бр. 26/01...47/13) и члана 19.Статута општине Кучево,

СО Кучево на својој седници одржаној  дана 25.11.2013. године, донела је

 

 

 

О Д Л У К У

О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КУЧЕВО

 

 

Члан 1.

 

Овом Одлуком утврђују се елементи пореза на имовину за територију општине Кучево и то: стопе за обрачун пореза на имовину за обвезника који води пословне књиге и за обвезника који не води пословне књиге, стопа амортизације на вредност непокретности која је предмет пореза на имовину за обвезника који не води пословне књиге, утврђивање зона и најопремљеније зоне на територији општине Кучево, као и коефицијената за утврђивање основице пореза на имовину за обвезника који води пословне књиге у случају из члана 6. став 8 Закона о порезима на имовину.

 

 

Члан 2.

 

Стопе пореза на имовину износе:

 

  1. на права на непокретности пореског обвезника  који води пословне књиге 0,40%;
  2. на права на земљишту код обвезника који не води пословне књиге 0,30%;
  3. на права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге, осим на земљишту:

 

   На пореску основицу

 

    Плаћа се на име пореза

 

1) до 10.000.000 динара

0,40%

 

2) од 10.000.000 динара

порез из подтачке (1)+0,6% на износ преко 10.000.000 динара

 

3) од 25.000.000 до 50.000.000 динара

порез из подтачке (2)+1,0% на износ преко 25.000.000 динара

 

4) преко 50.000.000 динара

порез из подтачке (3)+2,0% на износ преко 50.000.000 динара

 

 

 

Члан 3.

 

Утврђивање, контрола и наплата пореза на имовину врши се у складу са Законом о порезима на имовину.

 

 

Члан 4.

 

Стопа амортизације у општини Кучево, за коју се умањује утврђена  вредност непокретности, осим земљишта, за обвезника који не води пословне књиге износи 1% годишње применом пропорционалне методе, а највише до 40% почев од истека сваке календарске године у односу на годину у којој је извршена изградња односно последња реконструкција објекта.

 

Члан 5.

 

На територији општине Кучево одређују се  2 (две) зоне, према комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, међусобној  саобраћајној повезаности и другим садржајима и то:

 

-          Прва зона- обухвата насељено место Кучево,

-          Друга зона –обухвата  остала насељена места на подручју општине Кучево.

 

Прва зона је најопремљенија зона у општини Кучево, према критеријумима из става 1. овог члана.

 

Члан 6.

 

У случају када не постоји исказана вредност непокретности код обвезника који воде пословне књиге у складу са чланом 7. став 1. Закона о порезима на имовину, обвезник који води пословне књиге за потребе утврђивања основице пореза на имовину, просечне цене одговарајућих непокретности на територији општине Кучево множи  са коефицијентом у зони у којој се она налази, а који износи:

1) 1,00 – за непокретности у првој зони – најопремљенијој зони,

2) 0,40- за непокретности у другој зони.

 

Члан 7.

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Кучево, а примењиваће се од 01.01.2014. године.

 

 

Број:  I-06-1-154/2013                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

          25.11.2013.год.                                                             Драгослав Мратић,с.р.

          К у ч е в о

 

Тачност отправка оверава,

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 

Драган Милорадовић,с.р.


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni