ДРУГА РАДНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО

                                     ОДРЖАНА ДАНА  28.5.2012. ГОДИНЕ

 

 

 

            На седници су донете следеће Одлуке:

 

1.  Одлука о усвајању плана генералне регулације за насељено место Кучево.

2.      Одлука о давању сагласности на измене и допуне Статута Јавно

комуналног предузећа Кучево.

3.      Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Кучево за 2012.

годину.

4.      Одлука о завршном рачуну буџета општине Кучево за 2011. годину.

5.      Одлука о неангажовању ревизора.

6.      Одлука о давању сагласности на измене и допуне Статута Центра за

социјални рад за општину Кучево.

7.      Одлука о приступању измени и допуни  Статута општине Кучево.

8.      Одлуке о разрешењу и именовању чланова радних тела и комисија

Скупштине општине Кучево.

 

 

 

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09,  64/10 и 24/11) и члана 19. Статута Општине Кучево („Службени гласник  Општине  Кучево“, бр. 12/08, 8/09 и 4/10),

            Скупштина општине Кучево на седници одржаној дана 28.5.2012.  године, донела је

 

 

 

OДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО КУЧЕВО

 

 

Члан 1.

Овом Одлуком усваја се План генералне регулације за насељено место Кучево.

 

Члан 2.

Граница плана почиње од тромеђе КП бр. 4025, 3998, 6494 КО Каона и настаљва у смеру казаљке на сату пратећи планирану регулацију саобраћајнице Пожаревац-Кучево у дужини од око 1000м прелази у КО Кучево затим граница пресеца КП бр. 1352/1 у дужини од око 1410м долази до саобраћанице Кучево-Пожаревац прати њену регулацију у дужини од око 320м, скреће и наставља ободом КП бр. 1352/10, пресеца КП бр. 1352/1 и наставља пратећи ободе КП бр. 1352/1, 1352/14, 1352/13, 1352/12, 1352/11, 1352/10, 1352/9, 4839/1, 1839/2, 4837, 4836/1. 4836/3, 4394, 4401, 4397/2, 4399, 4404/4, 4377/1, 4377/4, 4378, 4372/3, 4272/4, 4373/4, 4374/3, пресеца Л.П. бр. 4370 и наставља пратећи ободе КП бр. 4365/2, 4365/1, 4366/2, 4410, 4411, 4412, пресеца КП бр. 6484 и наставља пратећи ободе КП бр. 4448, 4447, пресеца КП бр. 4438 и наставља пратећи ободе КП бр. 4419, 4420, 4421/2, 4421/1, 4422, 4423, 4424, 4428, 4429, 4430, 4431, 4432/2, 4432/1, пресеца КП бр. 4469 и наставља пратећи ободе  КП бр. 4469, 4470/23,  4532/2, 4532/1, долази до саобраћајнице и даље прати њену планирану регулацију у дужини од око 280м и наставља пратећи ободе КП бр. 4531/4, 4551/7, 4551/3, 4554, 5453, пресеца КП бр. 1651, 1652 и наставља пратећи ободеКП бр. 1656, пресеца КП бр. 2240, 6481/2 и наставља пратећи ободе КП бр. 2278, 2279, 2282, 3983, 6481/2, 3988, 3987/3, пресеца КП бр. 3976, 3973, 3967 и наставља пратећи ободе КП бр. 3969, пресеца КП бр. 3955, 3954  и наставља пратећи ободе КП бр. 3944, 3943, пресеца КП бр. 3936, 3938, 3932, 3931, 3929, 3928, 3926 и наставља пратећи ободе КП бр. 3922, 3920, 3918 пресеца КП бр. 3904/2 и наставља пратећи ободе КП бр. 3770/3, 3761, 3760, 3759, 3757/1, 3757/2, пресеца КП бр. 3756 и наставља пратећи ободе КП бр. 3755/1, 3753/2, 3753/3, 3779/5, пресеца КП бр. 3779/5 6491 и наставља пратећи ободе КП бр. 3527/2, 3528, долази до саобраћајнице и наставља пратећи планирану регулацију саобраћајнице у дужини од око 390м, затим наставља пратећи ободе КП бр.3602/3, 3602/1, 3695, 3601/1, 3594/1, 3594/2, пресеца КП бр.3591 и наставља пратећи ободе КП бр.3589/1, 3586, 3582, пресеца КП бр.6494 и наставља пратећи ободе КП бр.6145/2, 6145/1, 6283, 6281, , пресеца КП бр.6274 и наставља пратећи ободе КП бр.6272, пресеца КП бр.6272, 6271/1, 6270 и наставља пратећи ободе КП бр.6334, пресеца КП бр.6790, 6340 и наставља пратећи ободе КП бр.6388, прати планирану саобраћајницу, долази до КП бр.6379 и даље прати ободе КП бр.6379, 6377/2, 6377/1, 6376, 6373, пресеца КП бр.6371 и наставлза пратећи ободе КП бр.6388, 6371/1, затим граница прелази у КО Поповац пресеца КП бр.2662/3, 2662/4, 3899 и наставља пратећи планирану регулацију саобраћајнице у дужини од око 280,затим граница наставља пратећи ободе КП бр.2612 пресеца КП бр.2881, 2882, 2883, 2887, затми граница долази до планиране регулације реке Пек, и наставља пратећи планирану регулацију реке Пек у дужини од око 2500м, пресеца КП бр.2559/11. 3137, 3136/2, 3136/1,3117, 3398/2, даље граница наставлза пратећи ободе КП бр.3144/1, 3144/2, 3142, 3143, пресеца КП бр.3162/2, 3162/3, и наставља пратећи ободе КП бр.3166/1, пресеца КП бр.3184 и наставлза пратећи ободе КП бр.3186/1, 3186/2, 3188, 3189, 3190/1, 3191, 3192/2, пресеца КП бр.3227 и наставља пратећи ободе КП бр.3196, 3200, 3202, 3199/1, 3199/2, пресеца КП бр.3898 и наставлза пратећи ободе КП бр.3885, пресеца КП бр.3884 и наставља пратећи планирану регулацију реке Пек у дужини од око ЗООм, притом граница прелази у КО Нересница и наставља пратећи ободе КП бр.1270/1, 1288, 1255/2, 1252, 1250, 1245, 1246, 1244, 1243, 1238, 1234, 1237,1235, 1230, 1232, 1229, 1325, долази до планиране саобраћајнице ,прати њену регулацију у дужини од око 70м пресеца КП бр.1348, 1349 и наставља пратећи ободе КП бр.1349, 1377, 1358, 1359, 1370/1, 1370/2, 1408/1, 1409, 1410/2, 1414, 1416, 1417, 1419, долази до планиране саобраћајнице ,прати њену регулацију у дужини од око 60м и даље прати ободе КП бр. 1639/2, 1639/1, 1638/4, 1638/2, 1637, 1636, 1653, 1657, 1652, 1663/2, 1663/1, 309, 310, 312, 215/2, 215/1, 299/1, 326, 296, 293, 283/2, 283/1, пресеца КП бр.228, и наставља пратећи ободе КП бр.231, 235/1, 235/2 пресеца КП бр.224, 202, 171, 168, и наставља пратећи ободе КП бр.167, 158, 160, 161, 122, 121, 120, 86, 83, затим граница прелази у КО  Кучајна и наставља пратећи ободе КП бр.198, 199, 204, 192, 191, 190, 188, 187, 186, 185, 170, 168, 338, 340, 341/1, 345/1, 347/1, 347/2, 347/3, 343/1, 349, 352, 353, 354, 355, 357, 360, 361, пресеца КП бр. 374/2, и наставља пратећи ободе КП бр., 366, 367, 368, 369, пресеца КП бр. 370/1, и наставља пратећи ободе КП бр.370/2, 387/1, 388/1, 393/3, затим граница прелази у КО  Церовица и наставља пратећи ободе КП бр.1428/3, 1630, 1648, 1649, пресеца к.п.бр. 1861, и наставља пратећи ободе КП бр. 1804, 1812, 1666/3, 1665/11, 1667/3, пресеца КП бр. 1811, 1613/1, и наставља пратећи ободе КП бр. 1613/1, 1599/1, 1599/2, 1599/3, 1593, 1592, 1591, затим граница долази до планиране саобраћајнице, прати њену регулацију у дужини од око 170 м, пресеца КП бр. 189, и наставља пратећи ободе КП бр. 187/1, затим граница прелази у КО  Кучево и наставља паратећи ободе КП бр. 5461, 5458, 5457, 5464, 5517/3, 5517/13, 5517/14, 5517/9, 5517/8, 5518, 5515, 5488, 5487/3, 5487/2, 5385, 5409, 5411, 5413, 5415, 5416, 5250, пресеца КП бр. 5249, и наставља пратећи ободе КП бр. 5263, 5265, 5269, 5268, 5212, 5210, 5206, 6498, пресеца КП бр. 6498, 4395, 4996, и наставља пратећи ободе КП бр.5014, 5015, 5016, 5021, 5025, пресеца КП бр. 5026 и наставља пратећи ободе КП бр.5048, 5046, 5043, 5016, затим граница прелази у КО Каона и даље наставља пресецајуци КП бр.4064, 4063, 4062, 4066, 4067, 4086, 4122, 4121, 4150, 6485/1, 4029/1, 4027, 6494, наставља пратећи обод КП бр. 4025 долази до тромеђе КП бр. 4025, 3998, 6494 КО Каона где се граница затвара.

Све горе поменуте катастарске парцеле се налазе у обухвату плана.

Површина обухвата плана износи 916,3 ha.

 

 

Члан 3.

План генералне регулације за насељено место Кучево састоји се из правила уређења, правила грађења и графичког дела са документацијом, сагласно члану 29. Закона о планирању и изградњи.

 

Члан 4.

Ова Одлука  ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Кучево“.

 

 

Број: I-06-1-37/2012                                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

         28.5.2012.године                                                                Драгослав Мратић,с.р.

         К у ч е в о

 

Тачност отправка оверава

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Драган Милорадовић,с.р.

 

 

           

 

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана 19. тачке 9. Статута општине Кучево (''Службени гласник општине Кучево'', бр. 12/08, 8/09 и 4/10),

            Скупштина општине Кучево на седници одржаној 28.5.2012. године, донела је

 

 

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ЈАВНО

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА КУЧЕВО

 

 

Члан 1.

 

            Даје се сагласност на измене и допуне  Статута Јавно комуналног предузећа Кучево донет на седници Управног одбора Јавно комуналног предузећа Кучево 03.02.2012. године.

 

Члан 2.

 

            Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Кучево.'

 

 

Број: I-06-1-38/2012                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

         28.5.2012.године                                                     Драгослав Мратић,с.р.

         К у ч е в о

 

 

Тачност отправка оверава

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Драган Милорадовић,с.р.

 

 

 

 

На основу члана 47. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, број 54/2009, 73/2010 ,101/2010 и 101/2011 , ), члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/07),  и члана 19. став 1. тачка 2. Статута општине Кучево (“Службени гласник општине Кучево”, број 12/2008), а на предлог Општинског већа

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУЧЕВО, на седници одржаној 28.5.2012 године,  донела је

 

 

О  Д  Л  У  К  У

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КУЧЕВО

ЗА 2012. ГОДИНУ

 

Члан 1.

 

У Одлуци о буџету општине Кучево за 2012. годину (Службени гласник општине Кучево, бр. 15/2011)  у члану 1.врше се следеће измене:

            - став 1. Укупни приходи и примања буџета, износ од 359.000.000,00 замењује се износом од  432.000.000,00 дин.

             -  став 1. тачка 2. Текући приходи , износ од 328.000.000,00 замењује се износом од 401.000.000,00

 - став 2. Укупни расходи и издаци буџета, износ од 359.000.000,00 замењује се износом од 432.000.000

- став 2. тачка 1. Текући и капитални расходи, износ од 323.800.000,00 замењује се износом од 396.800.000,00 дин.

 

 

Члан 2.

Члан 2. Одлуке мења се и гласи:

Приходи и примања буџета за 2012. годину распоређују се по врстама и то:

(Прилог табела 1.)

Члан 3.

 

Члан 3. Одлуке мења се и гласи:

Средства из буџета у износу од 405.000.000,00 динара и средства из додатних прихода буџетских корисника у износу од 27.000.000,00 динара распоређују се по основним наменама у следећим износима:

(Прилог табела 2.)

 

Члан 4.

 

У члану 6. став 1.мења се и гласи:

 Зa текућу буџетску резерву планирају се средства у износу од 4.050.000,00 динара односно 1,0% укупних  прихода и примања буџета у 2012. години.”

 

 

Члан 5.

 

Члан 7. мења се и гласи:

Средства из буџета у износу од 405.000.000,00 динара и средства из додатних прихода буџетских корисника у износу од 27.000.000,00 динара распоређују се по корисницима и то:

(Прилог табела 3.)

Члан 6.

 

Остале одредбе Одлуке о буџету општине Кучево за 2012. годину остају непромењене.

                                                             

Члан 7.

 

Ову одлуку доставити Министарству финансија, буџетским корисницима и објавити у  Службеном гласнику општине Кучево

 

Члан 8.

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кучево''.

                       

 

Број: I-06-1-41/2012                                                                 ПРЕДСЕДНИК                                                                         

         28.5.2012.године                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                  

          К у ч е в о                                                                       Драгослав Мратић,с.р.

     

 

Тачност отправка оверава

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Драган Милорадовић,с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007), члана 77. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009,73/2010,101/201, и 101/2011) и члана 23. тачка 2. Статута Општине Кучево (Службени гласник општине Кучево бр.6/2006 и 12/08), а на предлог извршног органа општине,

Скупштина општине Кучево је, на седници одржаној дана  28.05.2012. године, донела

 

 

ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ

ОПШТИНЕ КУЧЕВО ЗА 2011. ГОДИНУ

 

ОПШТИ ДЕО

 

Члан 1.

 

Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну буџета општине Кучево у 2011. години износе у динарима:

 

I   Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства      330.182 хиљ.дин.

 

II  Укупно извршени текући расходи и издаци                                         321.478  хиљ.дин.

 

III Разлика укупних примања и укупних издатака (I-II)                                8.704  хиљ.дин.

 

Члан 2.

 

У билансу стања на дан 31. децембра 2011. године утврђена је укупна актива у износу од 211.266 хиљаде динара и укупна пасива у износу од 211.266 хиљаде динара.

 

(Образац 1)

 

Члан 3.

 

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2011. године утврђени су:

 

 

 

 

 

                                                                                                                              1. Укупно остварени текући приходи и примања од продаје

    нефинансијске имовине

 

313.741

2. Укупно извршени текукћи расходи и издаци за набавку

    нефинансијске имовине

 

                  312.552

3. Вишак прихода и примања – буџетски суфицит

    (ред.бр. 1 – ред.бр. 2)

 

   1.189

4. Кориговани вишак прихода и примања – буџетски суфицит

а) увећан за укључивање:

- дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих   

  година који је коришћен за покриће расхода и издатака 

  текуће године;

- дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за

  набавку нефинансијске имовине;

- дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година

  коришћен за покриће расхода и издатака текуће године;

- износа расхода и издатака за нефинансијску имовину,

  финансираних из кредита;

- износа приватизационих примања коришћена за покриће 

   расхода и издатака текуће године

б) умањен за укључивање издатака:

- утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје

  нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима;

- утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје

  нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИС

 

Економска класификација

Буџетска средства

Додатна средства

Укупна средства (3+4)

1

2

3

4

5

I  УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)

3+7+8+9

307.751

22.431

330.182

II УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3)

7+8+9

291.407

22.420

313.827

1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

7

291.397

22.329

313.726

   од којих су 1.1. камате

7411

        171

      31

        202

2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ

    НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

 

8

 

-

 

15

 

15

3. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ

    ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

 

9

 

    10

 

         76

 

     86

  3.1. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ

         ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

 

92

 

    10

 

   76

 

     86

III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА

3

   16.344

   11

16.355

IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)

4+5+6

297.833

23.645

321.478

4. ТЕКУЋИ РАСХОДИ

4

254.041

21.511

275.552

    од чега отплата 4.1. камата

44

2.208

        -

2.208

5. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

5

34.866

2134

37.000

6. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И

    НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

 

6

 

8.926

 

-

 

 

8.926

  6.1. НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

62

300

-

300

V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ

    ИЗДАЦИ

(3+7+8+9)-

(4+5+6)

 

9.918

 

- 1.214

 

8.704

VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (1+2)-(4+5)

(7+8)-(4+5)

2.490

     - 1.301

1.189

VII ПРИМАРНИ СУФИЦИТ

       (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА

       НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС

       УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА

       ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ (VI –- (1.1-4.1))

(7-7411+8)-

(4-44+5)

 

4.527

 

- 1.332

 

      3.195

VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ

       (VI + (3.1-6.1))

(7+8)-(4+5)+

(92-62)

 

     2.200

 

-1.225

 

975

 

(Образац 2)

 

Члан 4.

 

Буџетски суфицит, примарни суфицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су:

                                                                                                                                                         у хиљ.дин.

 

Буџетски суфицит, као разлика између укупног износа текућих прихода, примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и пренетих средстава и укупног изнода текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од 17.544 хиљада динара.

Примарни суфицит, односно буџетски суфицит коригован за износ нето камате(разлика између укупног износа наплаћених камата и укупног износа плаћених камата), утврђен је у изноду од  3.195 хиљада динара .

Укупан фискални резултат, буџетски суфицит коригован за нето разлику између примања по основу отплате датих кредита и продаје финансијске имовине и одлива по основу датих кредита и набавке финансијске имовине, утврђен је у износу од 975 хиљада динара.

 

 

Члан 5.

 

 

 

У Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2011. године , утврђени су укупни извори финансирања у износу од 101 хиљада динара и укупни издаци у озносу од 45.926 хиљаде динара.

(Образац 3)

Члан 6.

 

У Извептају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2011. године, утврђени су укупни новчани приливи у износу од 313.827 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 321.478 хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу до 8.704 хиљаде динара.

(Образац 4)

 

Члан 7.

 

У Извештају оизвршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2011. године (Образац 5), утврђена је укупна разлика у износу од -7.651 хиљада динара, између укупних прихода и примања у износу од 313.827 хиљада динара и укупних расхода и издатака у износу од  321.478 хиљада динара по нивоима финансирања из Републике, Аутономне Покрајине, града – општине, донације и осталих извора.

(Образац 5)

 

ПОСЕБАН ДЕО

 

 

Члан 8.

 

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања према економској класификацији износе у динарима:

Прилог – Табела 1

Члан 9.

 

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци према економској класификацији износе у динарима:

Прилог – Табела 2

Члан10.

 

 

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну према корисницима износе у динарима:

Прилог – Табела 3

 

         ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 11.

 

Завршни рачун буџета општине Кучево садржи:

1)      Биланс стања на дан 31.12.2011. године;

2)      Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године;

3)      Извештај о капиталним расхоцима и финансирању у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године;

4)      Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године;

5)      Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења у периоду од 01.01.2011. и 31.12.2011. године;

6)      Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период од 01.01.2011. до 31.12.2011. године;

7)      Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године;

8)      Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од 01.01.2011. до 31.12.2011. године;

9)      Одлуку СО Кучево о неангажовању екстерне ревизије о финансијским извештајима за период од 01.01.2011. до 31.12.2011. године;

(Извештаји су саставни део одлуке и налазе се као посебни прилози)

 

Члан12.

 

Ивештај о извршењу Одлуке о буџету општине Кучево за 2011. годину је саставни део ове Одлуке.

 

Члан 13.

 

Одлуку о завршном рачуну буџета Општине Кучево за 2011. годину, заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету општине Кучево за период од 01. јануара до 31. децембра 2011. године доставити Управи за трезор, најкасније до 15. јуна 2012. године.

 

 

Члан 14.

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а има се објавити у ''Службеном гласнику општине Кучево''.

 

Број: I-06-1-42/2012                                                                   ПРЕДСЕДНИК                            

         28.5.2012.године                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                 

         К у ч е в о                                                                       Драгослав Мратић,с.р.

        

 

Тачност отправка оверава

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Драган Милорадовић,с.р.

На основу члана 92. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС“, бр. 54/09), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07) и члана 19. став 1. тачка 2. Статута општине Кучево (,,Службени гласник општине Кучево“, бр. 12/08, 8/09, 4/10),

            Скупштина општине Кучево на седници одржаној  28.5.2012. године, донела је

 

ОДЛУКУ

О НЕАНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА

 

 

1. Завршни рачун буџета општине Кучево за 2011. годину не садржи извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима из члана 79. тачка 1-9 Закона о буџетском систему.

 

2. Екстерна ревизија завршног рачуна буџета у надлежности је Државне ревизорске институције и ревизија буџета локалних самоуправа врши се према њиховом плану и програму рада.

 

3. Напред наведено одлучено је на основу члана 92. став 4. Закона о буџетском систему.

 

 

Број: I-06-1-43/2012                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

         28.5.2012.године                                                Драгослав Мратић,с.р.

         К у ч е в о

 

 

Тачност отправка оверава

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Драган Милорадовић,с.р.

 

 

 

 

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана 19. тачке 9. Статута општине Кучево (''Службени гласник општине Кучево'', бр. 12/08, 8/09 и 4/10),

            Скупштина општине Кучево на седници одржаној 28.5.2012. године, донела је

 

 

 

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНУ КУЧЕВО

 

 

 

Члан 1.

 

            Даје се сагласност на   Статут Центра за социјални рад за општину  Кучево донет на седници Управног одбора Центра за социјални рад за општину  Кучево 28.2.2012. године.

 

Члан 2.

 

            Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Кучево''.

 

 

 

Број: I-06-1-126/2012                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

         28.5.2012.године                                                 Драгослав Мратић,с.р.

         К у ч е в о

 

 

 

Тачност отправка оверава

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Драган Милорадовић,с.р.

 

 

 

 

            На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.

129/2007) и члана 104. Статута општине Кучево (''Службени гласник општине Кучево'', бр. 12/08, 8/09  и 4/10),

            Скупштина општине Кучево на седници одржаној 28.5.2012. године, донела је

 

 

О Д Л У К У

О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ

СТАТУТА ОПШТИНЕ КУЧЕВО

 

Члан 1.

 

            Приступа се доношењу измене и допуне Статута општине Кучево.

 

 

Члан 2.

 

            Обaвезује се Комисија за статутарна и кадровска питања Скупштине општине Кучево да изради нацрт Статута, спроведе јавну расправу и утврди предлог измене и допуне Статута и исти достави Скупштини општини на усвајање.

            Јавна расправа траје 15 (петнаест) дана.

 

Члан 3.

 

            Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Кучево''.

 

 

 

 

Број: I-06-1-125/2012                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

         28.5.2012.године                                                         Драгослав Мратић,с.р.

         К у ч е в о

 

 

Тачност отправка оверава

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Драган Милорадовић,с.р.

 

 

            Одлуке о разрешењу и именовању радних тела и комисија:

 

-          Савета за привреду и приватно предузетништво

-          Савета за буџет и финансије

-          Савета за спорт

-          Савета за културу

-          Савета за пољопривреду

-          Савета за социјалну и здравствену заштиту

-          Савета за урбанизам и заштиту животне средине

-          Савета за образовање и друштену бригу о деци

-          Комисије за представке и жалбе

-          Савета за комунално стамбене делатности и безбедност саобраћаја

-          Комисије за спровођење поступка за отуђење или давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини

-          Савета за развој месних заједница

-          Савета за развој и заштиту локалне самоуправе

-          Савета за младе

-          Комисије за утврђивање и измену назива улица и тргова на територији општине Кучево

-          Комисије за планове

-          Комисије за израду годишњег програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта

-          Савета за запошљавање општине Кучево

-          Радног тела за спровођење поступка за израду акта о одређивању симбола општине Кучево


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni