Држава: Република Србија (РС)

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Органи Општине Кучево су: Општинска управа, Скупштина општине, Општинско веће и Председник општине

Закон о локалној самоуправиОПШТИНА КУЧЕВО    Улица Светог Саве број 76  ●  12240 Кучево  ●  контакт телефон (централа): 012/852-141 и 012/852-142


  • Правобранилаштво Општине Кучево (Општинско правобранилаштво)
  • Улица Светог Саве 76
  • 12240 Кучево
  • Имејл (email):
  • Контакт: 012/852-141 или 012/852-142 (централа)
  • Званична веб-презентација Општине Кучево: www.kucevo.rs

Општинско правобранилаштво је орган који обавља послове правне заштите имовинских права и интереса јединице локалне самоуправе.

Функцију Општинског правобранилаштва обавља општински правобранилац.

Скупштина општине Кучево је донела Одлуку у вези општинског правобраниоца на седници од 28.11.2014. године, а који постоји и ради од раније.

Посао правобраниоца је да предузима правне радње и користи правна средства пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања и заштите имовинских права и интереса Општине, њених органа, као и друге послове који му се стављају у надлежност посебним законом или прописом донетим на основу закона.

 


креирано: 2019. године (прилог/веб-страницу припремио/приредио: ДМ)

ажурирано: 27.05.2021. године


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni