IV-03-08) ОБЛАСТ: ВОДОПРИВРЕДА


 

Верзија: В1, 18.04.2022. године (D)

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Орган [IV]: Општинска управа Кучево

Начелник Општинске управе Кучево: Никола Милорадовић

Заменица начелника Општинске управе Кучево: Марина Ранчић

Организациона јединица [03]: Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

Руководитељка Одељења за имовинско-правне послове, урбанзам и привреду: Гордана Марић

Област [08)]: водопривреда

ПРОЦЕДУРЕ

Орган:

IV

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

Организациона јединица:

03

Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

Област:

08)

водопривреда

ШИФАРНИК веб-
-администратора

Р. бр.

Назив процедуре (активности, пословног процеса) у оквиру
области водипривреда

IV-03-08)-(01)-2022-В1

(1)

Издавање водне дозволе за објекте (јавни водовод), односно радове за које су издати водни услови, водна сагласност или водна дозвола и објекте за које је издата употребна дозвола, а није издата водна сагласност

IV-03-08)-(02)-2022-В1

(2)

Издавање водне сагласности

IV-03-08)-(03)-2022-В1

(3)

Издавање водних услова за постављање плутајућих објеката

IV-03-08)-(04)-2022-В1

(4)

Издавање водних услова за изградњу водовода у сеоском насељу

IV-03-08)-(05)-2022-В1

(5)

Издавање водних услова за сађење дрвећа и жбунастог биља и њихова сеча у кориту за велику воду и на обали на водама II реда

Опис шифарника веб-администратора: IVшифра органа (Општинска управа Кучево); 03 – шифра (редни број) организационе јединице (Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду); 08) – шифра (редни број) области (водопривреда); од (01) до (05) – шифра (редни број) процедуре у оквиру области; 2022 – година објаве; В1 – верзија садржаја (свака измена, допуна, дорада садржаја има нови број верзије).

 


Иди на IV: ПРОЦЕДУРЕ Организационе јединице (одељења) Општинске управе Кучево

Иди на IV-01: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за друштвене делатности

Иди на IV-03: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

 

 

ПРИЛОЗИ:


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni