IV-03-05) ОБЛАСТ: ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ПОСЛОВИ


 

Верзија: В1, 18.04.2022. године (D)

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Орган [IV]: Општинска управа Кучево

Начелник Општинске управе Кучево: Никола Милорадовић

Заменица начелника Општинске управе Кучево: Марина Ранчић

Организациона јединица [03]: Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

Руководитељка Одељења за имовинско-правне послове, урбанзам и привреду: Гордана Марић

Област [05)]: имовинско-правни послови

ПРОЦЕДУРЕ

Орган:

IV

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

Организациона јединица:

03

Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

Област:

05)

имовинско-правни послови (имовинско-правни послови; управни поступак)

ШИФАРНИК веб-
-администратора

Р. бр.

Назив процедуре (активности, пословног процеса) у оквиру
области имовинско-правни послови

IV-03-05)-(01)-2022-В1

(1)

Административни пренос непокретности

IV-03-05)-(02)-2022-В1

(2)

Потпуна експропријација

IV-03-05)-(03)-2022-В1

(3)

Одређивање накнаде за експроприсану непокретност

IV-03-05)-(04)-2022-В1

(4)

Деекспропријација

IV-03-05)-(05)-2022-В1

(5)

Одређивање земљишта за редовну употребу објекта у посебним случајевима

IV-03-05)-(06)-2022-В1

(6)

Отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини путем јавног огласа

IV-03-05)-(07)-2022-В1

(7)

Давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини путеј јавног огласа

IV-03-05)-(08)-2022-В1

(8)

Непотпуна експропријација

IV-03-05)-(09)-2022-В1

(9)

Отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини путем непосредне погодбе

IV-03-05)-(10)-2022-В1

(10)

Давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини путем непосредне погодбе

IV-03-05)-(11)-2022-В1

(11)

Претварање права коришћења неизграђеног грађевинског земљишта у право својине уз накнаду

IV-03-05)-(12)-2022-В1

(12)

Претварање права коришћења изграђеног грађевинског земљишта у право својине уз накнаду

IV-03-05)-(13)-2022-В1

(13)

Установљавање права службености на грађевинском земљишту у јавној својини јединице локалне самоуправе

IV-03-05)-(14)-2022-В1

(14)

Поступак увођења странке у посед

Опис шифарника веб-администратора: IVшифра органа (Општинска управа Кучево); 03 – шифра (редни број) организационе јединице (Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду); 05) – шифра (редни број) области (имовинско-правни послови / управни поступак); од (01) до (14) – шифра (редни број) процедуре у оквиру области; 2022 – година објаве; В1 – верзија садржаја (свака измена, допуна, дорада садржаја има нови број верзије).

 


Иди на IV: ПРОЦЕДУРЕ Организационе јединице (одељења) Општинске управе Кучево

Иди на IV-01: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за друштвене делатности

Иди на IV-03: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

 

 

ПРИЛОЗИ:


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni