Хомољски мотиви развој

Трка "Хомољски мотиви"

Концерти изворних група, испиранје злата, изложбе, избор најлепше пастирице...

Пројекат "ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИНКЛУЗИЈА"

Invest in Kucevo
Инвестирајте у Кучево

 

 

 

 

 

 


У П У Т С Т В О ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КУЧЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ

Vesti >>

На основу члана 31. и члана 40. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр, 108/2013, 142/2014, 103/2015,99/16)  , и Фискалне стратегије за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину, Одељење за буџет и финансије Општинске управе Кучево  доноси:

 

УПУТСТВО

ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КУЧЕВО  ЗА 2018. ГОДИНУ

I ПРАВНИ ОСНОВ

 

Поступак припреме и доношења буџета локалне власти уређен је Законом о буџетском систему. Рокови за доношење Фискалне стратегије и достављање Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти, уређени су чланом 31. Закона о буџетском систему, односно буџетским календаром.

На основу члана 31. Закона, министар финансија доставља Упутство за припрему Oдлуке о буџету локалне власти и Фискалну стратегију  до 5. јула. У складу са чланом  40. и 41. Закона о буџетском систему, локални орган управе надлежан за финансије издаје Упутство за припрему буџета  општине и доставља га буџетским корисницима до 1. августа.

Чланом 41. Закона о буџетском систему дефинисано је да су  корисници средстава буџета локалне власти обавезни да припреме предлог финансијског плана на основу смерница које се односе на буџет локалне власти.

У складу са чланом 112. Закона, почевши од доношења о буџета за 2015. годину, све локалне самоуправе и корисници буџетских средстава су у обавези да своје финансијске планове планирају у складу са програмском методологијом. Упутство за припрему програмског буџета вам је доступно на сајту Министарства финансија www.mfin.gov.rs.

             Упутство које вам достављамо, садржи основне економске прет­поставке, смернице и параметре на основу којих израђујете Предлог финансијског плана за 2018. годину и наредне две фискалне године. У погледу садржине предлога финансијског плана  корисника средстава буџета сходно се примењују одредбе члана 37. истог Закона, односно предлог финансијског плана обухвата:

1) расходе и издатке за трогодишњи период, исказане по буџетској класификацији;

2) детаљно писано образложење расхода и издатака, као и извора финансирања. 

              Упутство за припрему буџета општине Кучево за 2018. годину садржи:

  1. основне економске претпоставке и смернице за припрему нацрта буџета општине
  2. опис планиране политике локалне власти
  3. процене прихода и примања и расхода и издатака буџета општине за буџетску и наредне две године
  4. обим средстава који може да садржи предлог финансијског плана корисника
  5. смернице за припрему средњорочних планова за  буџетске кориснике
  6. поступак и динамику припреме буџета општине

 

 

I ОСНОВНЕ ЕКОНОМСКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ И СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМУ НАЦРТА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА

 

            Министарство финансија још увек није писмено доставило Фискалну стратегију за 2018. годину нити Упутство за припрему буџета локалне власти за 2018. године .Сходно томе, основне смернице у овом Упутству дају се  из Фискалне стратегије за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину , Упутства Министарства финансија за израду Одлуке о буџету за 2017. годину и у складу са чланом 27е Закона о буџетском систему.


Nazad

Председник општине


Председник општине Кучево Новица Јаношевић

Prostorni plan 
Invest Serbia


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni