ИНВЕСТИРАЈТЕ У КУЧЕВО   

Invest in Kučevo Investieren Sie in Kučevo Investissez à Kučevo Investi in Kučevo Investește în Kučevo ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ У КУЧЕВО

ИНФОРМАТОР О БУЏЕТУ    

Имејл за веб-администратора званичне веб-презентације је: kucevacke.novine@gmail.com


РАНИ ЈАВНИ УВИД У ЕЛАБОРАТ ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА У КУЧЕВУ

ВЕСТИ >>

ОПШТИНА КУЧЕВО

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

УРБАНИЗАМ И ПРИВРЕДУ

 

            У складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и члана 37. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/2019)

        Оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

У ЕЛАБОРАТ ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“  У КУЧЕВУ

 

Рани јавни увид у Елаборат за израду Измена и допуна Плана детаљне регулације „Индустријска зона“ у Кучеву одржаће се у трајању од 15 дана од 13.08.2019. године до 27.08.2019. године у просторијама Општинске управе општине Кучево Светог Саве 76, канцеларија број 10, сваког радног дана у времену од 8,00 до 14,00 часова, на званичној интернет страници општине Кучево (www.kucevo.rs) и на званичној интернет страници носиоца израде планског документа Јавног предузећа за урбанизам и пројектовање Крушевац  (www.direkcijaks.rs)

За време трајања раног јавног увида Елаборат за израду Измена и допуна Плана детаљне регулације „Индустријска зона“ у Кучеву је могуће преузети на линку http://www.kucevo.rs/turizam-i-privreda/planovi-u-izradi.php

Предмет раног јавног увида је материјал припремљен у почетним фазама израде планског документа (текстуални и графички део), израђен и оверен од стране Јавног предузећа за урбанизам и пројектовање Крушевац.

Јавна презентација Елабората одржаће се дана 16.08.2019. године у 11,00 часова у сали Скупштине општине Кучево у улици Светог Саве 76.

            Правна и физичка лица сугестије и примедбе на Елаборат за израду Измена и допуна Плана детаљне регулације „Индустријска зона“ у Кучеву могу доставити искључиво у писаној форми у току трајања раног јавног увида, на писарници Општинске управе Кучево.


Nazad

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ КУЧЕВО
ДР ИВАН РАЈИЧИЋ
Invest in Kucevo ИНВЕСТИРАЈТЕ У КУЧЕВО

Invest in Kučevo Investieren Sie in Kučevo Investissez à Kučevo Investi in Kučevo Investește în Kučevo


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni