Веб-страница COVID-19 Општине Кучево. Све на једном месту током ванредног стања.

Веб-страница COVID-19 Републике Србије

КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР    

ИНФОРМАТОР ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

електронски билтен за информисање грађана општине Кучево о активностима локалне самоуправе у 2020. години

ПРОВЕРИТЕ ДА ЛИ СТЕ УПИСАНИ У БИРАЧКИ СПИСАК

Invest in Kucevo ИНВЕСТИРАЈТЕ У КУЧЕВО

Invest in Kučevo Investieren Sie in Kučevo Investissez à Kučevo Investi in Kučevo Investește în Kučevo ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ У КУЧЕВО

БУЏЕТ

ИНФОРМАТОР О БУЏЕТУ

ПЛАНОВИ У ИЗРАДИ


БАНЕРИ / ЛИНКОВИ


РАНИ ЈАВНИ УВИД БРОДИЦА МАРИНКОВАЦ И КРСТ

ВЕСТИ >>

ОПШТИНА КУЧЕВО

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

УРБАНИЗАМ И ПРИВРЕДУ

 

            У складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18 I 31/19) и члана 37. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/2019)

        Оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

У ЕЛАБОРАТ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНА МЕСТА БРОДИЦА, МАРИНКОВАЦ И КРСТ КОД ВОЛУЈЕ

 

Рани јавни увид у Елаборат за израду Плана генералне регулације за насељена места Бродица, Маринковац и Крст код Волује, одржаће се у трајању од 15 дана, од 31.05.2019. године до 14.06.2019. године у просторијама Општинске управе општине Кучево Светог Саве 76, канцеларија број 10, сваког радног дана у времену од 8,00 до 14,00 часова, на званичној интернет страници општине Кучево (www.kucevo.rs) и на званичној интернет страници носиоца израде планског документа Југословенског института за урбанизам и становање  Д.О.О. Београд (www.juginus.rs).

Предмет раног јавног увида је материјал припремљен у почетним фазама израде планског документа (текстуални и графички део), израђен и оверен од стране Југословенског института за урбанизам и становање  Д.О.О. Београд.

            Правна и физичка лица сугестије и примедбе на Материјал за израду Плана генералне регулације за насељена места Бродица, Маринковац и Крст код Волује могу доставити искључиво у писаној форми у току трајања раног јавног увида, на писарници Општинске управе Кучево.

           

 

 


Nazad

ЛИНКОВИ

Prostorni plan


КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР

ИНФОРМАТОР ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕИнформатор по вашој мери

Invest in Kucevo ИНВЕСТИРАЈТЕ У КУЧЕВО

Invest in Kučevo Investieren Sie in Kučevo Investissez à Kučevo Investi in Kučevo Investește în Kučevo


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni