КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР

ИНФОРМАТОР ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕИнформатор по вашој мери

Invest in Kučevo Investieren Sie in Kučevo Investir à Kučevo Investire in Kučevo Investiți în Kučevо ИНВЕСТИРАЈТЕ У КУЧЕВО  

ХОМОЉСКИ МОТИВИ

Invest in Kucevo ИНВЕСТИРАЈТЕ У КУЧЕВО

  

ПЛАНОВИ У ИЗРАДИ


РАНИ ЈАВНИ УВИД

Вести >>

ОПШТИНА КУЧЕВО

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

УРБАНИЗАМ И ПРИВРЕДУ

 

            У складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18 и члана 36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 64/15)

        Оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

У МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КУЧЕВО

 

Рани јавни увид у Материјал за израду Плана генералне регулације Кучево, одржаће се у трајању од 15 дана, од 18.04.2019. године до 03.05.2019. године у просторијама Општинске управе општине Кучево Светог Саве 76, канцеларија број 10, сваког радног дана у времену од 9,00 до 14,00 часова и на званичној интернет адреси општине Кучево (www.kucevo.rs).

Предмет раног јавног увида је материјал припремљен у почетним фазама израде планског документа (тексутални и графички део), израђен и оверен од стране Југословенског института за урбанизам и становање  Д.О.О. Београд.

            Правна и физичка лица сугестије и примедбе на Материјал за израду Плана генералне регулације Кучево могу доставити искључиво у писаној форми у току трајања раног јавног увида, на писарници Општинске управе Кучево.


Nazad

ЛИНКОВИ

Prostorni plan


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni