ИНВЕСТИРАЈТЕ У КУЧЕВО   

Invest in Kučevo Investieren Sie in Kučevo Investissez à Kučevo Investi in Kučevo Investește în Kučevo ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ У КУЧЕВО

ИНФОРМАТОР О БУЏЕТУ    

Имејл за веб-администратора званичне веб-презентације је: kucevacke.novine@gmail.com


ПОЗИВ БАНКАМА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ВЕСТИ >>

 

На основу члана 10. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), Правилника о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора општине Кучево, Комисија за одређивање банака депозитара за депоновање ликвидно слободних новчаних средстава на Консолидованом рачуну трезора Општине КУчево, образована Решењем Председника општине Кучево (Решење број  II-06-2-386/2021 од 10.12.2020. год.), дана 15.12.2020. године, упућује

 

 

ПОЗИВ БАНКАМА

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

 

за депоновање ликвидно слободних новчаних средстава Консолидованог рачуна трезора општине Кучево на домаћем финансијском тржишту новца у 2021. години.

У складу са чланом 9. став 13. и чланом 10. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), локални трезори одговорни су за ефикасност и сигурност инвестирања новчаних средстава на консолидованом рачуну трезора локалних власти. Министарство финансија Републике Србије омогућило је јединицама локалне самоуправе да пласирају слободна новчана средства консолидованог рачуна трезора, код банака, ради њиховог укамаћења, по каматној стопи која није нижа од референтне каматне стопе Народне банке Србије.

Општина Кучево је заинтересована да слободна новчана средства свог Консолидованог рачуна трезора депонује на одређено време до краја 2021. године.

С тим у вези, упућујемо позив банкама, да доставе своју понуду о висини каматне стопе, за депоновање слободних новчаних средстава Консолидованог рачуна трезора општине Кучево за краткорочни депозит – ноћни депозит („over night“).

Заинтересоване банке своју понуду подносе на прописаном Обрасцу, који могу преузети на интернет страници општине Кучева: www.kucevo.rs.

Понуда мора садржати:

- податке о понуђачу (назив банке, седиште, матични број и ПИБ, адресу, облик организовања банке и власништво, контакт податке);

- понуђене каматне стопе изражене на годишњем нивоу, према висини депозита и метод обрачуна (Образац Понуде - www.kucevo.rs).

Понуда се доставља препорученом пошиљком или лично у затвореној коверти на адресу: Општинаска управа општине Кучева, улица Светог Саве 76, 12240 Кучево, са назнаком: „Понуда - депоновање ликвидно слободних новчаних средстава Консолидованог рачуна трезора - не отварај“.

Рок за достављање понуда је 7 (десет) дана, од дана објављивања јавног позива на интернет страници Општине Кучева: www.kucevo.rs, односно до 22.12.2020. године до 14,00 часова. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 22.12.2020. године до 14,00 часова.

Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране.

Критеријум за избор најповољније понуде је висина понуђене каматне стопе и метог обрачуна.

Са изабраним понуђачем, Општина Кучево закључиће Уговор о депоновању средстава Консолидованог рачуна трезора.

Особа за контакт:

Илић Александар, Одељење за финансије Општинаске управе општине Кучева, контакт телефон: 012/852-141.


Nazad

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ КУЧЕВО
ДР ИВАН РАЈИЧИЋ
Invest in Kucevo ИНВЕСТИРАЈТЕ У КУЧЕВО

Invest in Kučevo Investieren Sie in Kučevo Investissez à Kučevo Investi in Kučevo Investește în Kučevo


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni