ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСЕБНИМ МЕРАМА ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

[Објавио: Општина Кучево (administrator) 25.03.2020]

[ ВЕСТИ ] >>

Обавештавају се сва физича и правна лица и предузетници на територији општине Кучево о посебним мерама за време трајања ванредног стања које утичу на начин обављања делатности и слободу кретања грађана, и то: 

Одлуку о посебним мерама пружања услуга у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића у угоститељским објектима и продају хране за ношење (Службени гласник РС“ бр. 39/2020)

1. Правна лица и предузетници који обављају делатност у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића, ту делатност, односно пружање услуга, настављају да обављају уз примену посебне мере заштите запослених и корисника услуга која подразумева да се сервирање и послуживање хране и пића гостима не може вршити непосредно у затвореном простору и у простору организованих башти на отвореном, без обзира на то: да ли гости бивају послужени за столом или се сами послужују изложеним јелима и пићима; да ли гости обедују припремљене оброке у објекту тј. у ресторанима, кафетеријама, ресторанима брзе хране и пића, ресторанима и баровима повезаним са саобраћајем када их обављају одвојене јединице, ресторанима, мензама и кантинама у којима се у организацији послодавца послужују запослени или у било ком другом објекту и башти у којој се та услуга пружа; да ли се гостима послужује кетеринг – ако се послуживање врши непосредно кориснику услуге; да ли гости конзумирају пиће у баровима, кафанама, кафићима, пивницама, тавернама, винаријама, дискотекама, клубовима, сплавовима, кладионицама, коктел салама или у било ком другом објекту и башти у којој се та услуга пружа.

2. Правна лица и предузетници из тачке 1. ове Одлуке могу наставити да пружају услуге послуживања хране и пића уз организовање доставне службе или преко шалтера за пружање услуге без уласка лица којима се пружа услуга у објекте.

3. Правна лица и предузетници (послодавци) који пружају услуге у делатностима и на начин из тачке 1. и 2. ове Одлуке, дужни су да, у односу на запослене и кориснике услуга, примене све превентивне мере од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, а посебно оне које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, и да у том смислу донесу посебан план примене мера, који је саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.

4. Примена мера из ове одлуке траје док траје ванредно стање проглашено у Републици Србији, односно док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

5. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном гласнику Републике Србије”.

Наредба о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије („Службени гласник РС", бр. 34/2020, 39/2020 и 40/2020):

1. Ради сузбијања и спречавања ширења заразне болести COVID-19, и заштите становништва од те болести, забрањује се кретање на јавним местима, односно ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница), и то:

1) лицима са навршених 65 и више година живота – у насељеним местима преко 5000 становника;

2) лицима са навршених 70 и више година живота – у насељеним местима до 5000 становника.

Забрана из става 1) ове тачке не односи се на период недељом од 03 до 08 часова.

2. Забрањује се свим лицима излазак ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница) у времену од 17 до 05 часова, осим суботом када забрана траје од 17 до 03 часова.

Изузетно од става ове тачке, дозвољено је извођење кућних љубимаца у периоду од 20 до 21 час, у трајању од 20 минута, највише 200 метара удаљености од места пребивалишта, односно боравишта.

. Забрањује се кретање у свим парковима и јавним површинама намењеним за рекреацију и спорт, почев од 21. марта 2020. године, од 20 часова.

3. Забрана из тачке 1. и 2. ове наредбе не односи се на:

1) здравствене раднике – са лиценцом;

2) припаднике Министарства унутрашњих послова, Министарства одбране, служби безбедности и Војске Србије, који су на задатку;

3) лица којима Министарство унутрашњих послова изда дозволу за кретање.

4. Забрана из тачке 1. и 2. ове наредбе не односи се ни на физичка лица којима је неодложно потребна здравствена помоћ и највише два лица у пратњи тог лица.

. Забрана из тачке 1. и 2. ове наредбе не односи се на домаће и стране држављане који су чланови посаде теретних моторних возила, теретних бродова, возопратно особље железничких возила, посаде и кабинско особље ваздухоплова, којима се обавља међународни превоз у друмском, железничком, водном и ваздушном саобраћају.

5. Непоштовање забране из тачке 1. и 2. ове наредбе казниће се за кривично дело у складу са Кривичним закоником, а за прекршај у складу са Уредбом о прекршају за кршење Наредбе министра унутрашњих послова о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије.

6. Ова Наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Наредба о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном простору („Службени гласник РС", бр. 39/2020) која прописује:

1. Ради спречавања ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, забрањују се јавна окупљања на целој територији Републике Србије на јавним местима у затвореним просторима – када се истовремено окупља више од пет лица.

Изузетно од става 1. ове тачке, на јавним местима у затвореним просторима и у службеним просторијама дозвољено је истовремено окупљање највише до 50 лица – ако окупљање организује надлежни државни орган, орган аутономне покрајине или орган јединице локалне самоуправе у циљу несметаног рада и предузимања мера усмерених на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 и ако су у припреми и за време окупљања примењене све превентивне мере које се односе на дезинфекцију, санитарно-техничке и хигијенске услове.

2. Забрана окупљања из тачке 1. ове наредбе траје док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 на територији Републике Србије.

3. Ступањем на снагу ове Наредбе престаје да важи Наредба о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном простору број („Службени гласник РС”, број 30/20).

4. Ова Наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 512-02-9/17/2020-01

У Београду, 21. марта 2020. године

Министар,

др Златибор Лончар, с.р.