Хомољски мотиви развој

Трка "Хомољски мотиви"

Концерти изворних група, испиранје злата, изложбе, избор најлепше пастирице...

Пројекат "ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИНКЛУЗИЈА"

Invest in Kucevo
Инвестирајте у Кучево

 

 

 

 

 

 


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА

Vesti >>

 

На основу члана 137. и 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“, бр. 10/2016), члана 12. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Кучево („Службени гласник општине Кучево“, бр. 9/2017), члана 11. став 1 тачка 16. Статута општине Кучево („Службени гласник општине Кучево“, бр. 12/08, 8/09, 4/10, 7/12, 3/14, 9/14, 10/15, 9/16 и 3/17) и Одлуке о измени и допуни одлуке о буџету општине Кучево за 2017. год. од 20.12.2017. год.,  Општинско веће општине Кучево, дана 22.12.2017. године доноси

 

 

ОДЛУКУ

о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Кучево за финансирање/суфинансирање програма за задовољење потреба и интереса грађана

 у области спорта за 2017. годину

 

 

I

Расписује се јавни позив за доделу средстава из буџета општине Кучево у 2017. години, за финансирање/суфинансирање програма за задовољење потреба и интереса грађана у области спорта, које реализују спортске организације са седиштем на територији општине Кучево.

 

 

II

Текст јавног позива гласи:

 

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

За доделу средстава из буџета општине Кучево за финансирање/суфинансирање програма за задовољење потреба и интереса грађана у области спорта за 2017. годину

 

 

            Позивају спортске организације у области спорта са седиштем на територији општине Кучево (преко ССОК) да аплицирају својим предлозима програма за доделу средстава за задовољење потреба и интереса грађана у области спорта који реализују и финансирају/суфинансирају из буџета општине Кучево.

           

            Учествовање по јавном позиву – услови и критеријуми

            Програми којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта могу бити одобрени уколико испуњавају критеријуме у погледу:

1)      предлагача програма,

2)      носиоца програма,

3)      садржине и квалитета програма,

4)      финансирања програма.

 

Предлоге програма по јавном позиву подносе следеће организације:

-          Спортски савез општине Кучево – подноси предлог свог годишњег програма и годишњих програма организација у области спорта са седиштем на територији општине Кучево

-          Организације у области спорта са седиштем на територији општине Кучево – подносе предлог свог посебног програма. Организације у области спорта могу да подносе предлоге програма самостално или удружене са другим организацијама, у складу са Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Кучево.

 

      Основни услови које носилац програма мора да испуни су:

  • да буде регистрован у складу са Законом,
  • да буде уписан у националну евиденцију у складу са Законом,
  • да искључиво или претежно послује на недобитној основи,
  • да има седиште на територији општине Кучево,
  • да је директно одговоран за припрему и извођење програма,
  • да је претходно обављао делатност најмање годину дана,
  • да испуњава, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских активности и делатности,
  • да је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма ранијих година,
  • да располаже капацитетима за реализацију програма,
  • да буде члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза и Спортског савеза општине Кучево.

 

Оцена предлога програма

Стручна комисија за одобрење годишњих програма коју образује председник општине анализира и оцењује поднете предлоге годишњих програма и подноси предлог Општинском већу.

Једној организацији у области спорта не може се одобрити више од 20% средстава од укупне суме средстава буџета општине Кучево предвиђених за финансирање програма из области спорта, у складу са Законом, те би се приликом израде предлога програма – финансијског плана требао имати у виду и овај финансијски показатељ.

 

Начин аплицирања и потребна документација

Подносиоци програма – спортске организације подносе програм на утврђеном обрасцу – апликационом формулару који се може преузети у просторијама Општинске управе општине Кучево као и на званичној интернет презентацији општине Кучево (www.kucevo.rs) и чини саставни део овог јавног позива.

Образац предлога програма и документација која се доставља уз предлог програма морају бити у потпуности попуњени, с тим да образац предлога програма може бити достављен и у електронској форми (ЦД/флеш). Уз апликациони формулар (читко попуњен) достављају се пропратно писмо у коме су наведене основне информације о носиоцу програма и предложеном програму (назив носиоца програма и назив програма, временско трајање, финансијски износ тражених средстава, област општих потреба и интереса грађана), које је потписало лице овлашћено за заступање предлагача, односно носиоца програма, као и докази о испуњености обавезних услова.

Организације у области спорта комплетну документацију у два примерка достављају Спортском савезу општине Кучево, Светог Саве бр. 114., а обједињени предлог програма са својим предлогом програма Спортски савез општине Кучево доставља Општинском већу, на писарници Општинске управе општине Кучево (у времену од 7 до 15 часова) са назнаком ,,Предлог годишњег/годишњих програма организација у области спорта“.

 

Рок за подношење пријава по јавном позиву

Рок за подношење предлога Општинском већу од стране Спортског савеза општине Кучево је 5 (пет) дана од дана објављивања јавног позива на званичној интернет презиентацији општине Кучево (www.kucevo.rs).

 

 

Све додатне информације у вези са јавним позивом могу се добити сваког радног дана од 7 до 15 часова у просторијама Спортског савеза општине Кучево, Светог Саве бр. 114. и у просторијама Општинске управе општине Кучево, Светог Саве бр. 76., канцеларија број 13., односно на телефоне број: 012/851-870, 063/80-82-815, 012/852-141 и 064/89-79-127.“

 

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на огласној табли Општинске управе општине Кучево и на званичној интернет презентацији општине Кучево (www.kucevo.rs).

 

 

Број: III-40-6/2017

Датум: 22.12.2017. године                                                                           

К у ч е в о      

                                                                       

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО

           

                                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                                Новица Јаношевић


Nazad

Председник општине


Председник општине Кучево Новица Јаношевић

Prostorni plan 
Invest Serbia


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni