веб-страница COVID-19 Општине Кучево - све на једном месту о коронавирусу

веб-страница COVID-19 Републике Србије https://covid19.rs/

КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР    

ИНФОРМАТОР ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

електронски билтен за информисање грађана општине Кучево о активностима локалне самоуправе у 2020. години

Invest in Kucevo ИНВЕСТИРАЈТЕ У КУЧЕВО

Invest in Kučevo Investieren Sie in Kučevo Investissez à Kučevo Investi in Kučevo Investește în Kučevo ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ У КУЧЕВО

БУЏЕТ

ИНФОРМАТОР О БУЏЕТУ

ПЛАНОВИ У ИЗРАДИ


БАНЕРИ / ЛИНКОВИ

Контакт мејл за администратора сајта је: kucevacke.novine@gmail.com


ЈАВНИ ПОЗИВ

ВЕСТИ >>

 

ОПШТИНА КУЧЕВО

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

УРБАНИЗАМ И ПРИВРЕДУ

            У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС. 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019) и  члановима 88, 91, 92 и 94. Правилника о садржини, начину и поступку израде документа просторног и урбанистичког планирања (“Сл.гласник РС”,бр. 32/2019)

  

Објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  

ЗА  ПОТРЕБЕ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ ОПШТИНСКОГ ПУТА

на КП бр. 1189, 1088, 5414, 938, 942, 943/1, 943/2, 943/3, 944, 945/2, 945/3, 948/1, 948/2, 1064, 1043, 1042, 1045, 1048, 1044, 1039/1, 2351, 5435, 2352, 2356, 2373, 2383, 2380, 2377, 2376, 2375, 2401, 2369, 2368, 2507, 2670, 2508, 2509, 2510, 2669, 2511, 2512, 2664, 2663, 2526, 2661/2 КО Гложана

 

            Позивају се заинтересована лица да изврше увид у  Урбанистички пројекат за потребе експропријације општинског пута, чији је обрађивач Агенција за инжењеринг и консалтинг "ЗОРГ 037" Крушевац, одговорни урбаниста Владан Ћирковић дипл. инг. арх. број лиценце 200 0304 03 и Пројекта геодетског обележавања пројекта препарцелације за потребе експропријације општинског пута у КО Гложана у Кучеву.

            Увид се може извршити у просторијама Одељења за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду, ул. Светог Саве 76, Кучево, канцеларија бр. 10 у периоду од 31.10.2019.године до 06.11.2019.године, сваког радног дана у времену од 8,00 до 14,00 часова у присуству представника стручне службе и на званичној интернет страници Општине Кучево , http://www.kucevo.rs/,

            Заинтересована лица у време трајања јавне презентације Урбанистичког пројекта за потребе експропријације општинског пута  могу да доставе примедбе и сугестије у писаној форми Одељењу за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду.

            Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду  ће евидентирати све примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат, а по истеку рока за јавну презентацију орган ће све примедбе и сугестије заинтересованих лица доставити Комисији за планове општине Кучево.

           Контакт особа: Дејан Марановић ,тел: 012/852-141 локал 111

Документацију можете преузети овде.

 

 

 


Nazad

ЛИНКОВИ

Prostorni plan


КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР

ИНФОРМАТОР ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕИнформатор по вашој мери

Invest in Kucevo ИНВЕСТИРАЈТЕ У КУЧЕВО

Invest in Kučevo Investieren Sie in Kučevo Investissez à Kučevo Investi in Kučevo Investește în Kučevo


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni