ЈАВНИ КОНКУРС

[Објавио: Општина Кучево (administrator) 21.08.2019]

[ ВЕСТИ ] >>

ПРЕДЛОГ

 

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник Републике Србије“, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 48.Статута општине Кучево („Службени гласник општине Кучево“ бр. 10а/18) и члана 7. Одлуке о Општинском већу Општине Кучево број: 06-1-77/08-01 од 30.10.2008. године, Правилника о раду Комисије за израду и праћење реализације Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Кучево („Службени гласник општине Кучево“, бр. 1/17), Правилника о изменама и допунама Правилника о раду Комисије за израду и праћење реализације Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Кучево („Службени гласник општине Кучево“, бр. 2/18) и Решења о образовању комисије за израду и праћење реализације пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Кучево број III-06-3-28/2018 од 07.06.2018. главе II Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Кучево за 2019. годину, број III-320-73/2019 од 21.08.2019. Комисија за израду и праћење реализације програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Кучево,  расписује

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

О условима и начину коришћења подстицаја за меру

 

Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

 

За инвестицију

 

Набавка опреме за пчеларство

 

Предмет конкурса:

 

Расписује се Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава на територији општине Кучево у 2019. години, по основу права на подстицаје за инвeстиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, у складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине Кучево за 2019. годину, број III-320-73/2019 од 21.08.2019. године, а ради стварања услова за очување, унапређење, подстицај и развој пољопривредне производње на територији општине Кучево.

Средства за реализацију овог Јавног конкурса у износу од 400.000,00 динара, предвиђена су Одлуком о буџету општине Кучево за 2019. годину („Службени гласник општине Кучево“, бр. 20/18 и Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету општине Кучево за 2019. годину („Службени гласник општине Кучево“, 1/19 и 4/19), у оквиру Раздела 5. Општинска управа, Глава 5.01, Програм 5. Пољопривреда и рурални развој, Програмска активност 0101-0002 – Мере подршке руралном развоју, Функција 421-Пољопривреда, Позиција 93 Економска класификација 4511 – Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

 

Интензитет помоћи:

 

Повраћај: 50% без ПДВ-а од износа на рачунима, максимални износ повраћаја средстава 40.000,00 дин, за минимални износ инвестиције 20.000,00 дин по регистрованом пољопривредном газдинству (пчелару).

 

Услови за добијање подстицајних средстава:

 

Општи критеријуми које корисници треба да испуне да би могли да користе финансијска средства предвиђена овом мером:

1.      Подносилац захтева је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју и налази се у активном статусу са пребивалиштем и производњом на територији општине Кучево;

2.      Подносилац захтева нема неизмирене доспеле обавезе према општини Кучево из претходног периода, а у вези пројеката у пољопривреди које је општина Кучево финансирала односно суфинансирала;

3.      Подносилац захтева нема неизмирене доспеле пореске обавезе према општини Кучево;

4.      Подносилац захтева није поднео захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;

5.      Само се инвестиције у текућој години могу сматрати прихватљивим за надокнаду трошкова.

 

Потребна документација:

 

1.      Захтев за подстицајна средства од стране носиоца регистрованог пољопривредног газдинства;

2.      Потврда о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства на територији општине Кучево у 2019. години;

3.      Фотокопија обрасца „Извод из регистра пољопривредних газдинстава-структура животиња“ издата од стране Управе за трезор-Експозитура Кучево;

4.      Фотокопија потврде о извршеном обележавању пчелињих друштава и регистрацији пчелињака на катастарској парцели која се налази на територији општине Кучева;

5.      Фотокопија важеће личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства;

6.      Фотокопија картице наменског текућег рачуна носиоца регистрованог пољопривредног газдинства;

7.      Уверење о измереним доспелим пореским обавезама од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе;

8.      Изјава носиоца регистрованог пољопривредног газдинства да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу код других државних органа;

9.      Доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције – фотокопија рачуна и/или фискалног исечка (оригинал на увид).

 

Документа која се достављају уз захтев за коришћење подстицаја морају да гласе искључиво и само на подносиоца захтева.

Давалац подстицаја задржава право да затражи допуну документације или додатне информације.

Образац захтева за подстицајна средства се може преузети у канцеларији број 11., Одсек за пољопривреду Општинске управе општине Кучево.

Захтев, са потребном документацијом, доставити у затвореној коверти, са напоменом „ЗА КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ КУЧЕВО-НЕ ОТВАРАТИ-Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава на територији општине Кучево у 2019. години, са назнаком Набавка опреме за пчеларство.

Захтев, са пратећом документацијом, се доставља непосредно на писарници Општинске управе општине Кучево, улица Светог Саве бр. 76, 12 240 Кучево, или путем поште, препоручено пошиљком, а на адресу: Општина Кучево, Комисија за израду и праћење реализације Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Кучево, улица Светог Саве бр. 76, 12 240 Кучево.

Захтев, са пратећом документацијом, на Јавни конкурс достављати у року од 30 дана од дана објављивања.

Комисија ће одбацити неблаговремене пријаве, непотпуне пријаве, пријаве упућене факсом или електронском поштом.

Отварање пријава по Јавном конкурсу врши Комисија, као и њихову обраду провером података из приложене документације и службених евиденција. Комисија разматра пријаве на основу критеријума утврђених у јавном конкурсу и саставља предлог ранг- листе, у којој предлаже будуће кориснике и износ средстава Буџетског фонда, који ће им бити додељен на коришћење. Предлог ранг-листе се објављује званично на огласној табли Општинске управе Кучево као и на званичном сајту Општине Кучево http://www.kucevo.rs/.

На предлог ранг-листе учесници конкурса имају право приговора у року од 8 дана од објављивања. Приговор се подноси Комисији у писаној форми непосредно на писарници Општинске управе Кучево, улица Светог Саве бр. 76, 12 240 Кучево или на пошти, препорученом пошиљком.

О изјављеним приговорима одлучује Комисија. Комисија саставља предлог коначне ранг-листе и доставља је Општинском већу на утврђивање. Општинско веће утврђује коначну ранг-листу будућих корисника и износ средстава који им се додељује, након чега председник општине Кучево закључује појединачне уговоре са корисницима подстицаја, којим се уређују међусобна права, обавеза и одговорности уговорних страна.

По утврђивању коначне ранг-листе будућих корисника подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава на територији општине Кучево у 2019. години, резултати конкурса биће објављени на на огласној табли Општинске управе Кучево и на званичном сајту општине Кучево http://www.kucevo.rs/.

Уколико број пријава за подстицаје и висина тражених средстава, не прелази износ опредељених средстава, предлог ранг листе се неће објављивати.

У случају да нема довољно средстава за исплату подстицаја свим корисницима који испуњавају прописане услове, приликом утврђивања ранг-листе предност има лице које није добило подстицаје у претходној години и према условима конкурса. У односу на пријављена лица, која нису обухваћена претходним ставом, предност имају корисници који уложе више средстава као сопствено учешће.

Текст овог Јавног конкурса објавити на огласној табли Општинске управе општине Кучево, званичном сајту општине Кучево http://www.kucevo.rs/ и на интернет порталу е-Кучево http://www.ekucevo.rs/.

Додaтне информације у вези са Јавним конкурсом, можете добити на телефон 012/852-142.

 

Број: III-320-73/2019

Датум: 21.08.2019. година

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ И ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА

ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ

И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КУЧЕВО

 

 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                      Сузана Марковић, дипл.економиста, с.р.

 

 

 


[ВРАТИ СЕ НАЗАД КЛИКОМ ОВДЕ]
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ КУЧЕВО
ДР ИВАН РАЈИЧИЋ (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni