Веб-страница COVID-19 Општине Кучево. Све на једном месту током ванредног стања.

Веб-страница COVID-19 Републике Србије

КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР    

ИНФОРМАТОР ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

електронски билтен за информисање грађана општине Кучево о активностима локалне самоуправе у 2020. години

ПРОВЕРИТЕ ДА ЛИ СТЕ УПИСАНИ У БИРАЧКИ СПИСАК

Invest in Kucevo ИНВЕСТИРАЈТЕ У КУЧЕВО

Invest in Kučevo Investieren Sie in Kučevo Investissez à Kučevo Investi in Kučevo Investește în Kučevo ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ У КУЧЕВО

БУЏЕТ

ИНФОРМАТОР О БУЏЕТУ

ПЛАНОВИ У ИЗРАДИ


БАНЕРИ / ЛИНКОВИ


ЈАВНИ КОНКУРС

ВЕСТИ >>

 

На основу члана 56 став 1 и члана 46 тачка 7 Закона о локалној самоуправи («Сл.гл.РС», бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18), члана 95 став 1 и члана 50 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл.гл.РС», бр. 21/16 и 113/17), члана 12 став 2 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл.гл.РС», бр. 95/16), члана 56 став 1 Статута општине Кучево («Сл.гл.општине Кучево», пречишћен текст 10а/18) и члана 19 и 20 став 1 Одлуке о организацији Општинске управе општине Кучево («Сл.гл.општине Кучево», бр. 13/17, 7/18 и 10/18) и Одлуке Општинског већа општине Кучево о расписивању јавног конкурса за постављење Начелника Општинске управе општине Кучево, број III-06-3-41/2018 од 28.9.2018.године, Општинско веће општине Кучево оглашава

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО

 

 

 

            Орган у коме се положај попуњава:

 

            - Општинска управа општине Кучево

 

 

            Положај који се попуњава:

 

            - Начелник Општинске управе општине Кучево

 

 

                Опис послова:

 

            - Руководи и координира радом Општинске управе; планира, усмерава и надзире рад Општинске управе; усклађује рад организационих јединица Општинске управе и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Општинске управе; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом општине, Одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине

 

            Услови:

 

            - Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет)

           

 

            Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:

 

            - Познавање закон из области локалне самоуправе – Закон о локалној самоуправи, Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закон о општем управном поступку, Закон о буџетском систему. Провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата утврђиваће у усменом разговору Конкурсна комисија и евентуално стручна лица која ће се ангажовати за потребе комисије. О времену и месту одржавања усмене провере сваки кандидат ће бити писмено обавештен, као и  путем mail адресе или телефонским позивом.

 

 

Општи услови за положај:

 

1. да је пунолетан држављанин Републике Србије;

2. да учесник конкурса није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест

месеци;

3. да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, односно

органу локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа;

 

 

            Објављивање јавног конкурса:

 

- Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Општинске управе општине Кучево објављује се на интернет презентацији општине Кучево www.kucevo.rs

Oбавештење о јавном конкурсу, са адресом интернет презентације општине Кучево на којој је Јавни конкурс објављен, објављује се у најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије.

 

 

            Рок за подношење пријава:

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана оглашавања у периодичном издању НСЗ „Послови“, односно почев од 11.10.2018. године до закључно са 25.10.2018. године.

 

Пријава на конкурс садржи:

 

- Име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, по могућности е-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорностима на тим пословима, податке о стручном усавршавању, податке о посебним областима знања и назначен положај на који се конкурише. Пријава мора бити својеручно потписана.

 

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:


- уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
- извод из матичне књиге рођених;
- диплома о стручној спреми;

- уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом, уместо уверења о положеном државном стручном испиту, достављају уверење о положеном правосудном испиту);

- исправе којом се доказује радно искуство у струци од најмање пет година (потврде, решење и друга акта из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

- уверење да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе издат након објављивања конкурса);

- за учеснике конкурса који су били у радном односу у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, поред наведених доказа, потребно је доставити и доказ да им раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа;

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној копији.

 

Адреса на коју се подносе пријаве:

Пријаве са потребном докуменатцијом подносе се на адресу: Општинска управа Кучево, ул. Светог Саве 76, са назнаком “ За Конкурсну комисију “, препорученом пошиљком или непосредно, предајом писарници Општинске управе општине Кучево.

Лице задужено за давање обавештења о Јавном конкурсу:
            Марина Ранчић, 012/852-141 лок.102

 

Изборни поступак:

Конкурсна комисија ће, о месту, дану и времену када ће се обавити провера знања и вештина, обавестити учеснике конкурса, чије су пријаве благовремене и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на положају начелника Општинске управе Кучево писмено, као и путем е-mail адресе или телефонским позивом на бројеве или адресе које су навели у својим пријавама.

Неблаговремене, непотпуне, недопуштене и неразумљиве пријаве, као и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од стране надлежног органа, Конкурсна комисија одбацује закључком против кога се може изјавити жалба Жалбеној комисији, у року од осам дана од дана пријема закључка. Жалба кандидата не задржава извршење закључка.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

            Трајање рада на положају и место рада:

Радни однос на овом радном месту, односно положају, заснива се на мандатни период од 5 (пет) година, а место рада је Кучево, Светог Саве 76.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО     


Nazad

ЛИНКОВИ

Prostorni plan


КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР

ИНФОРМАТОР ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕИнформатор по вашој мери

Invest in Kucevo ИНВЕСТИРАЈТЕ У КУЧЕВО

Invest in Kučevo Investieren Sie in Kučevo Investissez à Kučevo Investi in Kučevo Investește în Kučevo


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni